การศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท ห้างทองคุณฮั้ว จำกัด

Last modified: August 25, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท ห้างทองคุณฮั้ว จำกัด
Sales Management for the Goldsmith Company Khun Hun Group
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสหชัย สุมังษา
Mr. Sahachai Sumangsa
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์มนทิรา ตันตระวาณิชย์
Miss Montira Tantrawanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

สหชัย สุมังษา. (2561). การศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท ห้างทองคุณฮั้ว จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จากการศึกษาเรื่องการจัดการทางการตลาด ของบริษัท ห้างทองคุณฮั้ว จำกัด ครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจร้านทอง บริษัท ห้างทองคุณฮั้ว จำกัด และศึกษาความต้องการของตลาดค้าปลีกทองคำ ที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ณ ปัจจุบันผู้ผลิตทองคำนั้นมีการเติบโตขึ้นอยู่เสมอ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ธุรกิจร้านทองนั้นมีการแข่งขันสูง ทางบริษัท ห้างทองคุณฮั้ว จำกัด ที่ผลิตทองคำรูปพรรณนั้น ต้องมีการปรับปรุงการออกแบบรูปพรรณให้มีความทันสมัย เพื่อที่จะได้ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาใช้บริการจากทุกทิศทุกแห่ง และให้เพิ่มช่องทางการอัพเดตข่าวสารใหม่ๆ ติดต่อผ่านทางร้านได้ทางเว็บไซต์ และ Line เป็นผลที่ทำให้ร้านทองคุณฮั้ว นั้นได้เป็นที่รู้จักมาแต่ช้านานด้วย ความแปลกใหม่ของลวดลายไม่ซ้ำใคร ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายลวดลายได้

คำสำคัญ: จัดกิจกรรม, การตลาด, ห้างทองคุณฮั้ว (หล่อ)


Abstract

The cooperative education study of marketing activities was arranged at Khun Hun Group with the objectives to study the management of the gold shop business of Khun Hun Group and to study the demend of the gold retail market which has rising customer demand. Currently, the gold producers are constantly growing in order to meet the needs of consumers which are also constantly increasing. Therefore, this males the gold shop business highly competitive. Khun Hun Group handles the production of gold jewelry and they must improve the design of jewelry to be more modern in order to attract larget groups so they would come to use the service from every direction. They also should add new channels to share news updates via the website and LINE. Khun Hun Group has been known for a long time for the novelty of unique patterns and many of the consumers could choose to buy a variety of products.

Keywords: Activity arrangement, marketing, Khun Hun Group.


การศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท ห้างทองคุณฮั้ว จำกัด | Sales Management for the Goldsmith Company Khun Hun Group

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 114
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code