ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

Last modified: February 5, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
Budget Disbursement Procedure of Thailand Youth Institute
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายพงศธร ยุบไธสง
Mr. Pongsathon Yubthaisong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat  Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

พงศธร ยุบไธสง. (2562). ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษา ณ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน ซึ่งในช่วงแรกผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานอย่างล่าช้า เรื่องจากยังไม่เคยปฏิบัติงานด้านการเงินมาก่อน

โครงงานนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในระบบการเงินของหน่วยงานในกำกับภาครัฐ โดยศึกษา 1) ระเบียบและข้อปฏิบัติด้านการจัดทำเอกสารการเงิน 2) ระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกำกับภาครัฐ 3) ระบบการจัดทำเอกสารการเงินแบบออนไลน์   4) ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องและวิธีเก็บรวบรวมเอกสารการเงินซึ่งจากการศึกษานี้ทำให้ 1) ทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างละเอียด 2) วิธีการใช้งานระบบการเงินแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสารการเงินและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 3) เทคนิคและวิธีการในการตรวจสอบเอกสารการเงิน สำหรับบุคคลที่สนใจและนักศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปใช้ในการปฏิบัติงาน

คำสำคัญ: เอกสารด้านการเงิน, ระบบการเงินแบบออนไลน์


Abstract

The organizer worked under the cooperative education project at Thailand Youth Institute, and was assigned to perform duties as a financial officer and the organizer performed work with a delay because the author never previously worked in finance. It was the goal of this study to be used as a guideline for work in the financial system of government regulators, for example: 1) Regulations and practicing on the preparation of financial documents; 2) Operating systems of government regulators; 3) System is preparing financial documents online;

4) Validation process and how to collect financial documents. Knowledge gained included:

1) Know the steps of the operations in detail; 2) How to use the online financial system effectively, saving time in the preparation of financial documents and reduce errors that may occur; 3) Technology and methods for auditing financial documents. It was hoped that this study helps the next generation of cooperative students in practice.

Keywords: Financial expense, Financial system online.


ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย | Budget Disbursement Procedure of Thailand Youth Institute

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 192
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code