พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

Last modified: February 17, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
The Procedures of the Claim Vehicle Victims Protection Act
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววริศรา  ระหงษ์, นางสาวมนัสนันท์  ฐานโพธิ์, นางสาวปิยธิดา  กัลยา
Ms. Sorada  Lerdhirunkorn, Ms. Wiphawanee Nonthitipong, Ms. Kodchakorn Leeloppan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กิตติศักดิ์ สรแพทย์
Mr. Kittisak  Sorapat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

วริศรา ระหงษ์, มนัสนันท์ ฐานโพธิ์ และ ปิยธิดา กัลยา. (2560). พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 เป็นโรงพยาบาลเอกชนให้บริการผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา  ได้แก่ สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)  ประกันสังคม  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  ประกันชีวิต  ประกันสุขภาพ  ผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  ขณะที่คณะผู้จัดทำปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่แผนกบัญชีของโรงพยาบาลเพชรเกษม 2   คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย    จากรถ   ใบแจ้งค่ารักษา   บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม HOSXP   จัดทำใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินจากบริษัทประกันภัย  ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สะดวกต่อการใช้งาน

โครงงานนี้ทำให้คณะผู้จัดทำได้รับความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้สิทธิ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  และสามารถเพิ่มทักษะการทำงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป   คณะผู้จัดทำหวังว่าโครงงานนี้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญ: ผู้ประสบภัยจากรถ, ใบแจ้งค่ารักษา, เอกสารที่เกี่ยวข้อง


Abstract

Petkasem 2 Hospital is a private hospital, available for all rights of patients including Universal Health  insurance (Gold Cards), Social Security, Vehicle Accident Victims Protection Act, Life insurance, Health insurance, general patients and Universal Coverage for Emergency Patients (UCEP).  While attending the internship under the cooperative program at the accounting department of  Petkasem 2 Hospital, the team was assigned to check the relevant documents to the claim vehicle victims protection Act, medical fee notifications, record data into HOSXP system, prepare the invoices for the  insurance companies, contact and coordinate with various departments and arrange the relevant documents for ease of use.

During this project, the team had gained knowledge, understanding of the procedures of the Claim Vehicle Victims Protection Act, and could increase in performance skills that would be beneficial in future careers. The team also hoped that this project would be beneficial to concerned parties.

Keywords: vehicle accident victims, medical fee notifications, relevant documents.


พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ | The Procedures of the Claim Vehicle Victims Protection Act

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 225
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code