ระบบเงินสดย่อย

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบเงินสดย่อย
Petty Cash System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวณัฐสุดา มโนรักษ์
Miss Natsuda Manorak
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ  ธีระศรีสมบัติ
Mr.Suchat  Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ณัฐสุดา มโนรักษ์. (2561). ระบบเงินสดย่อย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีหลายบริษัทและองค์กรได้นำโปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้ในการดำเนินงานและจัดการธุรกิจ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ใช้งานบริษัทนี้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรวมถึงออกแบบและให้บริการงานติดตั้งด้านวิศวกรรม ลูกค้าของบริษัทมาจากทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นผู้รับจ้างโดยตรงและผู้รับเหมาส่งต่อจากการประมูลหรือเจรจา บริษัทนี้ยังร่วมมือกับผู้อื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า การบริการของบริษัทสามารถแบ่งได้ 5 ประเภท ได้แก่ งานก่อสร้างโยธา, งานติดตั้งระบบไฟฟ้า, ระบบสื่อสารโทรคมนาคม, ระบบปรับอากาศ, ระบบสุขาภิบาล,
ระบบป้องกันอัคคีภัย

ดังนั้นผู้จัดทำ จึงตระหนักถึงความสำคัญของระบบบัญชีของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) โดยมุ่งเน้นในเรื่อง ระบบเงินสดย่อย(Petty Cash System.) เพื่อศึกษาและติดตามแหล่งที่มาของการสั่งจ่ายเงินในแต่ละรายการของบริษัท โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี(Mango) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการบันทึกบัญชีโดยโปรแกรมนี้จะทำให้สะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลามากขึ้น

คำสำคัญ: ระบบเงินสดย่อย, โปรแกรมMango, เครื่องมือช่วยทางบัญชี


Abstract

Nowadays, many companies and organizations have adopted a computer software package to operate and manage its business. Power Line Engineering Co. Ltd. is also one of those who use it. This company carries on a total construction contractor business, including design and provides services of engineering installation work. Its customers are from both private and government sectors, which are direct contractors and forwarded contractors from auction or negotiation. This company also cooperates with others as a joint venture.

Its services can be divided by its main job description into five categories; civil construction, electricity installation, telecommunication system, air conditioning system, sanitation and fire protection systems.
Therefore, the creator has realized the importance of accounting systems of this company by emphasizing on the Petty cash system to learn and track the source of paying orders of any transaction. An accounting software called Mango was used for this work as an assistant tool for accounting records. It provides ease of work, is fast and saves time.

Keywords:  Petty cash, Mango software, Accounting assistant tool.


ระบบเงินสดย่อย / Petty Cash System

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 560
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code