คู่มือการตอบกลับลูกค้าต่างชาติ

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
คู่มือการตอบกลับลูกค้าต่างชาติ
Dealing with Customer Chat: A Case Study of SHOPEE and LAZADA
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวเบญจมาศ อานันทนะรักษ์ และนางสาวณัฐริการ์ บุญเกิด
Miss Benjamas Arnantanarak, Miss Nattharika Bunkoet
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กมลวรรณ ปัญญสุทธิ์, อาจารย์วรภูมิ แสงแก้ว
Miss Kamolwan Punyasuth, Mr. Worapoom Sangkaew
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
English Business Communication
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

เบญจมาศ อานันทนะรักษ์ และ ณัฐริการ์ บุญเกิด. (2561). คู่มือการตอบกลับลูกค้าต่างชาติ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

     บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด (Landco Sport & Musical Co. Ltd.) ดำเนินธุรกิจด้านการนำเข้า-ส่งออก และเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรีไทย-สากล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในการปฏิบัติงานสหกิจครั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้ปฏิบัติหน้าที่ในแผนก E-commerce โดยได้รับมอบหมายให้จัดทำเนื้อหาของสินค้าที่ทางบริษัทจัดจำหน่าย และได้ทำการตอบกลับลูกค้าชาวต่างชาติทั้งทางโทรศัพท์และออนไลน์ ได้แก่ SHOPEE และ LAZADA

     จากการที่ได้ฝึกปฏิบัติงานในแผนก E-commerce ทำให้คณะผู้จัดทำได้ทราบว่า ในส่วนของแผนก E-commerce นั้นมีหน้าที่ในการตอบกลับลูกค้าโดยตรง ซึ่งยังขาดข้อมูลบางส่วนในการใช้เป็นแนวทางในการตอบกลับลูกค้าชาวต่างชาติที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้พนักงานทำงานได้สะดวกรวดเร็ว และเป็นระบบในการให้บริการกับลูกค้า ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานเรื่องคู่มือการตอบกลับลูกค้าต่างชาติ Dealing with Customer Chat: A Case Study of SHOPEE and LAZADA ทางคณะผู้จัดทำหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ : การตอบกลับลูกค้าชาวต่างชาติ, จัดจำหน่ายอุกปกรณ์กีฬา, เครื่องดนตรีไทย ดนตรีสากล


Abstract

Landco Sport & Musical Co. Ltd. runs an import and export business and is a distributor of sports equipment and Thai and international musical instruments both domestically and internationally. We had been assigned to prepare the description of the products for response to foreign customers through SHOPEE and LAZADA— via telephone and online platforms.

As interns in the E-commerce department, it was found that in communicating customers still lacked some information to use as guidelines for replying to them. Therefore, this project could help the staff work more systematically and fast. Hopefully, our project would fruitfully contribute to the organization and be beneficial for the current staff as well as related parties.

Keywords: Import-Export Business, Business Correspondence, E-commerce, LAZADA, SHOPEE.


คู่มือการตอบกลับลูกค้าต่างชาติ

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 356
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code