การบันทึกบัญชีและขั้นตอนการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย และวิธียื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย: กรณีศึกษาบริษัท ออโรส จำกัด

Last modified: February 11, 2021
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกบัญชีและขั้นตอนการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย และวิธียื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย: กรณีศึกษาบริษัท ออโรส จำกัด
Income and Expense Accounting and the Procedure of Withholding Tax and P.N.D.3 and 53: A case study of AUROS Co
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกรณัฏฐ์  ศิริคำ 
Ms. Korranat  Sirikhum
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กิตติศักดิ์  สรแพทย์
Mr. Kittisak Soraphaet
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

กรณัฏฐ์ ศิริคำ. (2562). การบันทึกบัญชีและขั้นตอนการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย และวิธียื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย: กรณีศึกษาบริษัท ออโรส จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ออโรส จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษา ด้านการวางผังเมือง  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2548 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทำงานร่วมกันในการให้บริการ คำแนะนำปรึกษาทางวิชาการและทางปฏิบัติแก่หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีภารกิจหลักในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริม และผลักดันการพัฒนาประเทศ ผ่านการเข้าร่วมการเป็นบริษัทที่ปรึกษาและออกแบบอย่างครบวงจร จากการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในสาขาต่างๆ อาทิ การวางแผนและจัดทำผังเมือง การคมนาคม และโลจิสติกส์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ของประชาชน และด้านพลังงาน รวมถึงการออกแบบระบบควบคุมทางด้านอุตสาหกรรม ระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ และการติดต่อสื่อสารข้อมูลแบบ Real Time

ซึ่งทางบริษัทได้มอบหมายให้ผู้ฝึกงานทำหน้าที่บันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายโดยโปรแกรมสำเร็จรูป Express โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทจำนวนมาก มักจะเป็นเกี่ยวกับค่าถ่ายเอกสาร และทำเล่มรายงานส่งลูกค้า หากในวันส่งเอกสารแจ้งชำระหนี้ บริษัทฯจะบันทึกเป็นภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด (1155-00) เพื่อบันทึกรายการให้ตรงตามงวด และเมื่อถึงระยะเวลาจ่ายชำระหนี้ ฝ่ายบัญชีจะได้รับเอกสารสำเนาเช็คจากแผนกการเงิน นำมาบันทึกในโปรแกรม ซึ่งบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ค่าบริการ 1.5% ตามที่รัฐบาลกำหนดลดให้ช่วงโควิด (กำหนดถึง30 กันยายน 2563) ส่วนงานของการยื่น ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด. 53 ต้องรวบรวมเอกสารเพื่อรวมยอดภาษีนำส่งกรมสรรพากรทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน

ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกงานกับบริษัท ออโรส จำกัด ได้แก่ มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express เพิ่มขึ้นและเข้าใจระบบบัญชีของหน่วยงานที่ประสานงานกับภาครัฐมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: การบันทึกบัญชี, เอกสารทางบัญชี, โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express, บริษัท ออโรสจำกัด


Abstract

Auros Co., Ltd is a consulting company in city planning, founded in 2005. The purposes of the company were to provide services, to give professional and academic advice to both government and private sectors. The company cooperates with several government offices in order to guide and promote national development startegies. As a leading professional company, Auros is an all rounded design and consulting firm with a large number of specialists in city planning, transportation planning, water management, environmental management, energy studies, public participation and relation, industrial engineering, automated technology and real-time data communication.

The trainee was assigned to handle income and expense accounting with Express Accounting Software. Most of company’s expenses were document copy and report binding, submitted to customers. On the debt dateline, the trainee imported the data as Unbill Input Vat (1155-00), to report be precise. At the debt payment period, the trainee received copies of cheques from the financing department and input them into the Express Software. The company deducted 1.5% withholding tax under the COVID-19 support measures issued by Ministry of Finance. Furthermore, the document for P.N.D.3, 53 tax filling was collected for submitting to the Revenue Department on the 15th of every month. The knowledge and skills the trainee has learned from the internship with Auros Co., Ltd were to efficiently use Express Software and understand the accounting process between private companies and government offices.

Keywords:  Recording accounting, Accounting documents, Express accounting software, Auros Co., Ltd.


การบันทึกบัญชีและขั้นตอนการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย และวิธียื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย: กรณีศึกษาบริษัท ออโรส จำกัด | Income and Expense Accounting and the Procedure of Withholding Tax and P.N.D.3 and 53: A case study of AUROS Co

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1581
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code