การบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยโปรแกรมบัญชี EASY ACC

Last modified: December 13, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยโปรแกรมบัญชี EASY  ACC
Withholding Tax  with Accounting Software EASY ACC
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัฐชนน รัตนเวทิตา
Mr. Natchanon Rattanawethita
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล
Mr. Chaisak Lairatanakul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/citation

ณัฐชนน รัตนเวทิตา. (2562). การบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยโปรแกรมบัญชี EASY  ACC. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัทธนเจริญ บัญชีและกฎหมาย จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านการทำบัญชี-ภาษีและการให้คำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษี ซึ่งต้องใช้ความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ในวิชาชีพ เพราะถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดจะกระทบถึงชื่อเสียงของบริษัทและความเชื่อถือของลูกค้า ซึ่งผู้จัดทำได้รับหมอบหมายงานให้บันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3และภ.ง.ด.53 ด้วยโปรแกรมบัญชี EASY ACC ตามขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้อง โดยที่ผู้จัดทำก่อนหน้านี้ไม่ได้มีความรู้ ทักษะการใช้โปรแกรมบัญชี EASY ACC มาก่อน

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในภาษีหัก ณ ที่จ่าย และเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมบัญชี EASY ACC โดยทำการศึกษาประเภทของเงินได้ อัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย วิธีการใช้โปรแกรมบัญชี EASY ACC จาการศึกษานี้ทำให้ผู้จัดทำมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายและทักษะการใช้โปรแกรมบัญชีซึ่งมีประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตและหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, การใช้โปรแกรมบัญชี EASY ACC


Abstract

Thanacharoen Company Accounting and Legal Ltd. is a company that provides accounting-tax services and accounting-tax consulting which requires expertise and professional experience. If errors occur, it will affect the company’s name and customer trust. The organizer was assigned to the accounting department of withholding tax for Income Tax Form 3 and Income Tax Form 53. The accounting software used was EASY ACC. The correct procedures and methods were not followed by the previous intern who did not have the knowledge or skills to use EASY ACC Accounting Software.

This project was created to increase knowledge and understanding of withholding taxes and increase skills in using the accounting software EASY ACC by studying the type of income withholding tax rate on how to use EASY ACC Accounting Software. From this study, the author gained more knowledge and understanding of withholding taxes and many skills in using the accounting software. This training will be useful for future application and the author hopes that this project will be useful to interested parties.

Keywords:  Income Tax form, withholding tax, Easy Acc software.


การบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยโปรแกรมบัญชี EASY  ACC | Withholding Tax  with Accounting Software EASY ACC

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1256
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code