ระบบรายได้ ค่าใช้จ่ายของธุรกิจลิสซิ่ง

Last modified: April 17, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบรายได้ ค่าใช้จ่ายของธุรกิจลิสซิ่ง
Income and Expense System of Leasing Business
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนันทวดี   แจ่มจำรัส, นางสาวภัสสรา  คำสง่า, นางสาวรวิวรรณ เอาแสงดีกุล, นางสาวชุติกาญจน์  จันทร์มี
Miss Nanthawadee, Jamjarass, Miss Passara Komsanga, Miss Ravivan     Aousangdeekun, Miss Chuthikarn Janmee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วิรากานต์  เทวินภิบาลพันธุ์
Miss Virakarn  Tewinpibanpun
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

นันทวดี  แจ่มจำรัส, ภัสสรา คำสง่า, รวิวรรณ เอาแสงดีกุล และ ชุติกาญจน์ จันทร์มี. (2559). ระบบรายได้ ค่าใช้จ่ายของธุรกิจลิสซิ่ง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง  จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อไปยังตลาดรถยนต์ที่บริษัทมีความชำนาญการเป็นพิเศษอันได้แก่ ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ทั้งใหม่และเก่า เช่น รถกระบะ รถแท็กซี่ รถหัวลาก และ รถบรรทุก เป็นต้น

ทางคณะผู้จัดทำได้ศึกษาการลงบันทึกบัญชีด้านรายรับและด้านรายจ่ายของธุรกิจลิสซิ่ง เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและหลักฐานการเงินของกิจการที่ได้ลงบันทึกในโปรแกรมOracle และโปรแกรมAS400 ที่ทางบริษัทใช้ในการบันทึกบัญชี เพื่อเป็นความสะดวกในการตรวจสอบข้อผิดพลาดและจัดเก็บเอกสารได้อย่างเป็นระบบ

สรุปผลโครงงาน โครงงานเล่มนี้ได้รวบรวมเอกสารและขั้นตอนการปฏิบัติงานของบัญชี เพื่อศึกษาถึงกระบวนการรับชำระเงินจากลูกค้าและการจ่ายชำระเงินในส่วนต่างๆ ของการจัดทำบัญชี เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

คำสำคัญ: การบันทึกบัญชี, รายรับ, รายจ่าย, โปรแกรมOracle, โปรแกรมAS400


Abstract

Ratchthani Leasing Plc. operates financial business for both leasing and hire purchases with expertise of pre-owned commercial automobile, used and new vehicles, such as 4-wheel truck to 12 wheeler truck, trailer and semi-trailer truck, taxi etc.

The authors reviewed the accounting records of financial statements by using Oracle and AS400 programs as the company is using both programs for accounting. By using these programs, it would parallel and get a consistent result.

It was found that documents and working process of payments from customers to accounting system requires the application of AS400 for improvement of the system. This will help the process to be more accurate for the company.

Keywords:  Accounting, Revenue, Expenditure, Oracle Program, AS400 Program.


ระบบรายได้ ค่าใช้จ่ายของธุรกิจลิสซิ่ง | Income and Expense System of Leasing Business

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 650
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code