การจัดการระบบคลังสินค้า (สินค้าคงเหลือ) ของบริษัท วี.พี.เอส. อีควิปเมนท์ จำกัด

Last modified: October 1, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดการระบบคลังสินค้า (สินค้าคงเหลือ) ของบริษัท วี.พี.เอส. อีควิปเมนท์ จำกัด
Inventory Management of V.P.S. Equipment CO., LTD
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวศรัณพร สุชัยพร
Ms. Saranporn  Suchaiporn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
Ms. Sivilai  Saibuathong
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/Citation

ศรัณพร สุชัยพร. (2562). การจัดการระบบคลังสินค้า (สินค้าคงเหลือ) ของบริษัท วี.พี.เอส. อีควิปเมนท์ จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

 Suchaiporn P. (2019). Inventory management of V.P.S. Equipment CO., LTD. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University


บทคัดย่อ

บริษัท วี.พี.เอส. อีควิปเมนท์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สำหรับรถบรรทุกประเภทหกล้อ แปดล้อและสิบล้อ รวมถึงรถพ่วง ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่บริษัท ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้จัดทำวางแผนการจัดวางและลำดับวัตถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าคงเหลือ รวมถึงการตรวจนับ การรับสินค้า และการเบิกสินค้า บักทึกรายการสั่งซื้อ และบันทึกรายงานสินค้าคงเหลือ

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการทำงาน โดยศึกษาลักษณะงานของระบบคลังสินค้า การจัดทำการวางแผนพื้นที่ของวัตถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าคงเหลือ รวมถึงการตรวจนับ การรับสินค้า และการเบิกสินค้าผ่านคิวอาร์โค้ด มีการบันทึกลงกูเกิลฟอร์ม เพื่อนำมาใช้ในการตรวจนับประจำเดือน การบันทึกรายสั่งซื้อผ่านไมโครซอฟต์เอ็กเซล และบันทึกรายงานสินค้าคงเหลือผ่านโปรแกรมแอคบิลลิ่ง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต และหวังอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญ: การจัดการคลังสินค้า, รายงานสินค้าคงเหลือ, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปแอคบิลลิ่ง


Abstract

            V.P.S. EQUIPMENT CO., LTD is the manufacturer and distributor of truck spare parts including 6-wheel, 8-wheel and 10-wheel trucks. While working on the cooperative education project, I was assigned to plan the location of raw materials, work-in-process and finished goods in order to create a smooth workflow. Furthermore, I worked on stock checking for receipts and requisitions, purchase orders and stock reports.

This project was developed to provide knowledge, understanding, and working skills by studying characteristics of inventory systems, planning  work locations to store raw materials, work-in-process and finished goods, checking for receipts and requisitions by using QR codes and fill-in information via Google Forms which was used for monthly report. Purchase orders were created via Microsoft Excel for the suppliers, and the stock reports were recorded via Acc Billing, which can be applied in the further career. Consequently, this project would  benefit  people who work in this field.

Keywords:  inventory management, stock report, Acc Billing software.


การจัดการระบบคลังสินค้า (สินค้าคงเหลือ) ของบริษัท วี.พี.เอส. อีควิปเมนท์ จำกัด | Inventory Management of V.P.S. Equipment CO., LTD  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 28
Previous: จัดทำใบกำกับสินค้าด้วยโปรแกรม MAC-5 Legacy  และตรวจสอบเอกสารบัญชี
Next: การบันทึกการซื้อ-ขายข้าวด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส