ภาษีซื้อต้องห้าม

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ภาษีซื้อต้องห้าม
Non-Deductible Input Tax
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสมิตา  จตุเทน, นางสาวนภสร ยิ้มอุดม
Ms. Samita Jatuten, Ms. Napasorn Yimudom
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์
Mr. Itthisak Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

สมิตา จตุเทน และ นภสร ยิ้มอุดม. (2563). ภาษีซื้อต้องห้าม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

กรมสรรพากร เน้นการจัดเก็บภาษีอากรและการตรวจสอบเป็นสำคัญ แต่ขาดหน่วยงานที่ให้บริการด้านวิชาการแก่สรรพากร แม้จะมีที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาด้านฐานภาษีที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่อธิบดีก็ตามแต่ก็ไม่เป็นการเพียงพอ  เพราะบุคลากรของกรมสรรพากรยังคงต้องการการอบรมและฝึกฝนการจัดเก็บภาษีอากร รวมถึงการศึกษาวิจัยกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้บังคับไปแล้ว และกำลังเสนอใหม่ ว่าจะมีผลกระทบอย่างไรต่อผู้เสียภาษีและรัฐบ้าง

จากการเข้าปฏิบัติงานตามโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ สำหนักงานกรมสรรพากร ในครั้งนี้ ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน เช่น ตรวจใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย ของแต่ละปีที่ได้รับมอบหมาย  ตรวจใบกำกับภาษีปลอมกับระบบข้อมูลผู้ออกใบกำกับภาษีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น

ซึ่งผู้จัดทำหวังว่าการปฏิบัติโครงงานสหกิจครั้งนี้สามารถนำประสบการณ์ที่ได้ทั้งหมดไปเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาเพิ่มเติมและสามารถปรับใช้ในการทำงานในวิชาชีพบัญชีจึงนำมาศึกษาและนำเสนอภายใต้หัวข้อโครงงานสหกิจศึกษาภายใต้หัวข้อ ภาษีซื้อต้องห้าม

คำสำคัญ: ภาษีซื้อต้องห้าม,กรมสรรพากร,ใบกำกับภาษี


Abstract

The Revenue Department focuses on taxation and auditing but they don’t have a department that provides academic services to their crews.  They do have a performance advisor and a tax base development consultant who are the advisors to the Director General, but it isn’t enough. The crews of the Revenue Department still must join the taxation training to learn all the tax regulations that have already been applied and the new tax regulations that are being proposed.

According to the co-operative education program at the Revenue Department, I was responsible for checking input tax and output tax invoices of each year, and checking fake tax invoice with the illegally issued tax invoice system, etc.

I hope my co-operative education project will be useful for anyone who wants to know about this topic and for the accountants who want to apply the knowledge generated from this project in their works.

Keywords:  Non-Deductible Input Tax, Revenue Department, Tax invoices.


ภาษีซื้อต้องห้าม|Non-Deductible Input Tax

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 656
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code