การผลิตผลงานของบริษัท เดอะ กอล์ฟ ทาวน์ บางกอก

Last modified: November 17, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การผลิตผลงานของบริษัท เดอะ กอล์ฟ ทาวน์ บางกอก
Production Work of The Golf Town Bangkok Company
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว จิตรลดา เกิดคุ้ม
Miss Jitrada Kerdkhum 
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
Mr.Somkiat Sriphech
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
สื่อดิจิตอล
Digital Media
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2562
1/2019

การอ้างอิง/citation

จิตรลดา เกิดคุ้ม. (2562). การผลิตผลงานของบริษัท เดอะ กอล์ฟ ทาวน์ บางกอก. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตผลงานของบริษัท เดอะกอล์ฟทาวน์บางกอก โครงการ เดอะ กอล์ฟ ทาวน์ กล่าวว่า “จุดเด่นของโครงการ เดอะ กอล์ฟ ทาวน์ คือเป็นพื้นที่ที่รวมเอา ทุกอย่างที่จําเป็นของกีฬากอล์ฟเข้ามาไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสอนกอล์ฟแบบครบวงจร “Golfing Ground Performance Center” พร้อมสนามซ้อมกอล์ฟในร่ม ที่เหมาะสําหรับผู้ชื่นชอบกีฬากอล์ฟทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่ระดับ Beginner ไปจนถึงระดับ Advance พร้อมด้วยโซนฝึกซ้อมปรับวงฟูลสวิง และพื้นที่สําหรับพัฒนาเกมลูกสั้น โดยนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้”

ผลการปฎิบัติงาน คือ ผู้รายงานรับคำสั่งจากพนักงานที่ปรึกษา ให้ผลิตผลงานออกมา ตามขั้นตอนที่ พนักงานที่ปรึกษามอบให้มา ซึ่งการทำงาน เริ่มจากการคิดแบบงาน การออกแบบ การลงสีสันของผลงานนั้น ๆให้มีจุดเด่นดึงดูดความสนใจ และ เมื่อผู้รายงานคิดออกแบบผลงานเสร็จสิ้นแล้ว นำไปเสนอผลงานให้กับพนักงานที่ปรึกษา ชมผลงานว่าถูกต้องครบถ้วนดีหรือไม่ ก่อนที่พนักงานที่ปรึกษาจะสั่งให้ ผู้รายงานเริ่มผลิตผลงาน ดังกล่าว

ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในแผนก Graphic content creator และ มีโอกาสได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การผลิตผลงานออกแบบโปรเตอร์ ใบปลิว ออกแบบงานรูปแบบอื่นๆ แตกต่างกันออกไปในแต่ละวัน เป็นต้น และทำการแก้ไขให้ผลงานการออกแบบที่ผิดพลาด หรือ งานที่ไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย นำมาแก้ไขให้ตรงตามจุดที่กำหนด และ มีกลุ่มเป้าหมายที่สนใจผลงานนั้น

คำสำคัญ: ออกแบบ, กราฟิก, เดอะกอล์ฟทาวน์บางกอก


Abstract

The Golf Town Bangkok Company Conducts golf business, and has a golf school for beginners to advance levels. There also is an area for developing short-ball games by using modern technology.

I worked in the graphic content creator department. and designed posters by highlighting colors of my work to attract attention. The design of the work was completed and sent to the consultant to verify the accuracy before it was instaled in the field.

I have learned the process of designing, producing posters and flyers to meet customer needs. I will continue to apply this experience to other operations.

Keywords: Design, Graphics, The Golf Town Bangkok.


  การผลิตผลงานของบริษัท เดอะ กอล์ฟ ทาวน์ บางกอก| Production Work of The Golf Town Bangkok Company 

Faculty of Communication Arts, Siam University, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 189
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code