การตัดต่อรายการของบริษัทสามร้อยการาจไลฟ์สำหรับเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์

Last modified: November 17, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การตัดต่อรายการของบริษัทสามร้อยการาจไลฟ์สำหรับเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์
Editing Video of 300 Garagelife for Publishing on Online Media
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสุทธาดา จิตราคณี
Mr.Suttada Jitrakanee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
Mr.Somkiat Sriphech
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
สื่อดิจิตอล
Digital Media
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/citation

สุทธาดา จิตราคณี. (2562). การตัดต่อรายการของบริษัทสามร้อยการาจไลฟ์สำหรับเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานการปฎิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การตัดต่อวีดีโอของบริษัทสามร้อยการาจไลฟ์สำหรับเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตและตัดต่อวีดีโอของบริษัทสามร้อยการาจไลฟ์ โดยปฎิบัติงานสหกิจศึกษาในตำแหน่งตัดต่อรายการของบริษัทสามร้อยการาจไลฟ์
ผลการปฎิบัติงานพบว่าการตัดต่อรายการสำหรับเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ของบริษัทสามร้อยการาจไลฟ์มีความเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทอยางชัดเจน เน้นเนื้อหาไปเรื่องรถยนต์และขายรถยนต์เป็นหลักดังนั้นทางบริษัทจึงนำการทำรายการขายรถเผยแพร่ทางออนไลน์ด้วย

สรุปได้ว่าทางบริษัท จะใช้รายการต่าง ๆ ช่วยเพิ่มความน่าสนใจ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนที่สนใจซื้อรถยนต์ทราบถึงรายละเอียดข้อมูลของรถยนต์และนำไปสู่การตัดสินใจซื้อรถยนต์กับทางบริษัท

คำสำคัญ : สื่อออนไลน์, การตัดต่อ, สามร้อยการาจไลฟ์


Abstract

This study for Cooperative education is about video production of 300 Garagelife Company Limited, which produces and broadcasts videos on social media. The objective was to study video production and editing video processes of the company by working in the position of video editor.

The results found that editing video of the company was unique. The videos mainly presented cars and selling cars, and the company broadcast videos about this on social media.

In conclusion, the company used the videos to gain interest and attract attention from their target market, and to provide the details and car information. As a result, this could create a purchasing decision from the company.

Keywords : social media, editing, 300 Garagelife.


  การตัดต่อรายการของบริษัทสามร้อยการาจไลฟ์สำหรับเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์  | Editing Video of 300 Garagelife for Publishing on Online Media

Faculty of Communication Arts, Siam University, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 159
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code