การบันทึกลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าด้วยโปรแกรม MY ACCOUNT

Last modified: July 4, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าด้วยโปรแกรม MY ACCOUNT
Procedures for Accounting Receivable and Payable Via My Account Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพรพรรณ เนาวรัตน์สถาน, นายอชิตพล จันทร์เจริญพร
Ms.Pornpun  Naowaratsathan, Mr.Achitpon Janjareonporn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อิทธิศักดิ์   รัตนกิจยนต์
Mr. Itthisak  Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

พรพรรณ เนาวรัตน์สถาน, อชิตพล จันทร์เจริญพร. (2560). การบันทึกลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าด้วยโปรแกรม MY ACCOUNT. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เคพีเจ บิสสิเนส จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นสำนักงานบัญชีให้บริการรับจดทะเบียน ทำบัญชี และยื่นแบบ ให้กับหลายกลุ่มลูกค้า ลูกค้าของบริษัทมี 2 แบบคือ แบบแรกให้บริษัทจัดการทั้งหมดครบวงจร ทั้งทำบัญชี กรอกแบบ ยื่นแบบฯ แบบที่สองบริษัทจะดูแลเฉพาะการทำบัญชีเท่านั้น ลูกค้าจะยื่นแบบเอง

จากการเข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท เคพีเจ บิสสิเนสจํากัดในตําแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานบัญชี โดยได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในงานทางด้านบัญชีและภาษีอากรการบันทึกลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าผ่านโปรแกรมบัญชีMY ACCOUNT คณะผู้จัดทําได้ทราบถึงประโยชน์ และความสําคัญสําหรับขั้นตอนการบันทึกลงโปรแกรมบัญชี MY ACCOUNT จึงได้เสนอโครงงานสหกิจศึกษาภายใต้หัวข้อเรื่อง “การบันทึกลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าด้วยโปรแกรม MY ACCOUNT” โดยเนื้อหากล่าวถึง การจัดทำบัญชีลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้า รวมทั้งภาษีอากรผ่านระบบโปรแกรมบัญชี MY ACCOUNT เป็นต้น

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ทําให้คณะผู้จัดทําได้รับประสบการณ์การทํางาน และทราบถึงความสําคัญลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าผ่านระบบโปรแกรมบัญชี MY ACCOUNTโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทํางานในสายงานวิชาชีพบัญชี และสามารถนําไปศึกษาค้นคว้าสําหรับบุคคลที่สนใจได้อย่างถูกต้องต่อไป

คำสำคัญ: ลูกหนี้การค้า, เจ้าหนี้การค้า, โปรแกรมบัญชี MY ACCOUNT


Abstract

K.P.J. Business Co. Ltd. is a company that provides service agents, accountants and notice of submission. For companies with two type of customers, they have two responsibilities : 1) contracts all kind of circuits, such as accounts, cards and closures ; 2) the company is responsible for accounting and the client will.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned as assistant accountants at K.P.J. Business Co. Ltd. The responsibilities included performing accounting tasks with duties of recording data, recording for receivable and payable transactions, such as audit of the Withholding Tax (WHT), Value Add Tax (VAT) documents and to abide to the law and accounting procedures used by the accounting program, My Account Software. We realized its importance, therefore, we presented the cooperative education project on “ Procedures for Accounting Receivable and Payable Via  My Account Software.”

From working as mentioned above, the trainees got real experience of working and learned how to work with others.

Keywords: Withholding Tax (WHT), Value Add Tax (VAT), My Account Software.


การบันทึกลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าด้วยโปรแกรม MY ACCOUNT |  Procedures for Accounting Receivable and Payable Via My Account Software

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 254
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code