บันทึกการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าและการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express

Last modified: February 19, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
บันทึกการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าและการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  Express
Recording the Receipt of Accounts Receivable and the Payments of Accounts Payable with Express Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวหัทยา ชาวใต้, นางสาวพนิดา ไม้กลิ่นหอม
Miss Hattaya Chaota, Miss Panida Maiglinhom
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล
Mr. Chaisak Lairatanakul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

หัทยา ชาวใต้ และ พนิดา ไม้กลิ่นหอม. (2560). บันทึกการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าและการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  Express. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท วิวรรธน์ ลอว์ แอคเค้าน์ จำกัด เป็นบริษัทที่รับทำบัญชีภาษีอากร ยื่นแบบแสดง รายการภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม นิติบุคคล บุคคลธรรมดา บริการรับจดทะเบียนบริษัทฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด และจดทะเบียนอุตสาหกรรมโรงงาน (รง.4) (รง.2) ทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนประกันสังคม ยื่นแบบประกันสังคม ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (Work Permit) บริษัทจึงได้นำโปรแกรมสำเร็จรูป express มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ง่ายต่อการบันทึกข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงรายการถึงกันโดยอัตโนมัติเพื่อ เพื่อความสะดวกในการค้นหาเอกสาร ที่จะต้องใช้ในการบันทึกเอกสารได้ง่ายขึ้น และเป็นการจัดเอกสารให้เป็นหมวดหมู่

โครงงานนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express ในการบันทึกการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าและจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า การบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งโครงงานนี้ทำให้คณะผู้จัดทำได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกการรับชำระหนี้ จ่ายชำระหนี้ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express มากขึ้น มีทักษะในการทำงานที่มากขึ้น สามารถนำไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: รับชำระหนี้, จ่ายชำระหนี้, โปรแกรมสำเร็จรูป Express


Abstract

WIWAT LAW ACCOUNT CO., LTD. is a company providing services in tax accounting; filing forms for income tax, Value Added Tax, juristic partnership, ordinary partnership, social security, company’s registration, limited partnership, business license, expand factory, commercial and social security registration, and requesting work permit for alien. The company, therefore, used the Express software in operations to make it easier to save information, automatically link lists, add convenience to search for documents, and classify the documents into categories.

This project aimed at increasing the skill of using Express accounting software in recording receipt of payments from account receivables, account payables and recording other expenses. From this project, we absolutely gained new knowledge and understood recording receiving payment, debt settlement, and how to use the Express software. Moreover, we had more work skills that can be used in future careers effectively.

Keywords:  debt settlement, payment, accounting software (Express).


บันทึกการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าและการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  Express | Recording the Receipt of Accounts Receivable and the Payments of Accounts Payable with Express Software

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 5198
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code