หลักการขายเชื่อและบัญชีลูกหนี้

Last modified: February 17, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
หลักการขายเชื่อและบัญชีลูกหนี้
The Procedures of Sales on the Website and Recording for the Receipts of Accounts Receivable with the Express Accounting Program
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวลักษิกา รับสมบัติ, นางสาวนพสร มโนเกื้อกูล
Ms. Luksika Rubsombat, Ms. Napasorn  Manokuerkool
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กิตติศักดิ์ สรแพทย์
Mr. Kittisak  Sorapat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ลักษิกา รับสมบัติ และ นพสร มโนเกื้อกูล. (2560). หลักการขายเชื่อและบัญชีลูกหนี้. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เซนส์บิวตี้คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์คุณภาพสูง  ผลิตภัณฑ์สปาและเครื่องสำอางสมุนไพรชั้นนำ โรงงานได้รับการรับรอง GMP ใช้เฉพาะส่วนผสมสมุนไพรที่คัดสรรมาอย่างดีและทุกขั้นตอนการผลิตใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่  การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดและการวิจัยและพัฒนายังดำเนินการอย่างพิถีพิถันโดยนักวิทยาศาสตร์และเภสัชกรที่มีประสบการณ์  ขณะที่คณะผู้จัดทำปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่แผนกบัญชี  คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ติดตามคำสั่งซื้อทางเว็บไซต์ จัดทำใบเสนอราคา  จัดทำใบกำกับสินค้า  บันทึกการขายทางเว็บไซต์ และบันทึกการรับชำระหนี้ด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส

โครงนี้งานทำให้คณะผู้จัดทำได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขายทางเว็บไซต์และทักษะการใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพในอนาคต  และหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส, ใบกำกับสินค้า, เว็บไซต์


Abstract

Sense Beauty Cosmetic (Thailand) Co., Ltd. is Thailand’s leading manufacturer and distributor of high quality virgin coconut oil, spa products and herbal cosmetics. The GMP certified factory only uses well-selected herbal ingredients and every manufacturing process is carried out utilizing innovative technologies and equipment. Stringent quality control and R&D were also meticulously performed by experienced scientists and pharmacists.  While attending the internship, under the cooperative program at the accounting department, the team was assigned to follow the orders on the website, prepared quotations and invoices, record the sales and receipts of accounts receivable with Express accounting program.

This project could increase knowledge and understanding for the procedures of sales on the website, and the skills of using the Express accounting program, as well as having confidence in future careers. The team also hoped that this project would be beneficial to interested parties.

Keywords:  express accounting software, invoices, website.


หลักการขายเชื่อและบัญชีลูกหนี้ | The Procedures of Sales on the Website and Recording for the Receipts of Accounts Receivable with the Express Accounting Program

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 463
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code