คู่มือผสมสีพิเศษสำหรับหมึกพิมพ์ออฟเซต

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
คู่มือผสมสีพิเศษสำหรับหมึกพิมพ์ออฟเซต
Spot Color Manual for Offset Printing Ink
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธีรพัฒน์  ศิริประภา,6002600001
Mr. Teerapat Siriprapa,6002600001
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สามารถ ใจซื่อ
Mr. Samart Jaisue
ระดับการศึกษา:
Degree:
อุตสาหกรรมกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
Bachelor of Industrial Technology
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมการพิมพ์
Printing Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ธีรพัฒน์  ศิริประภา. (2561). คู่มือผสมสีพิเศษสำหรับหมึกพิมพ์ออฟเซต. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจนี้นำเสนอวิธีการสร้างคู่มือผสมสีพิเศษสำหรับหมึกพิมพ์ออฟเซต เพื่อใช้ในกระบวนการหาสูตรสีสำหรับพนักงานเตรียมพิมพ์ และใช้เป็นตัวอย่างเฉดสีให้กับลูกค้าสำหรับพนักงานฝ่ายขาย เล่มตัวอย่างสีขนาดพกพานี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการหาสูตรสีซ้ำ ลดเวลาในการหาสูตรสีใหม่และลดเวลาในการนำเฉดสีไปให้ลูกค้าดู ซึ่งทำให้บริษัทฯสามารถผลิตสินค้าได้ทันเวลา พนักงานสามารถบริหารเวลาไปทำงานอย่างอื่นได้ ทำให้ได้จำนวนงานที่มากขึ้นตามไปด้วย เล่มตัวอย่างสีนี้สามารถทำให้พนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานกับสีน้อย สามารถทำงานได้เร็วขึ้น โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในเล่มคู่มือผสมสีพิเศษ และจากผลทดสอบใช้งาน โดยผู้ปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ แสดงให้เห็นว่า คู่มือผสมสีพิเศษนี้สามารถใช้งานได้เป็นที่น่าพึ่งพอใจของผู้ใช้งาน

คำสำคัญ: สีพิเศษ, การผสมสี, หมึกพิมพ์ออฟเซต


Abstract

This cooperative project presents a method to create a spot color manual for offset printing ink, to be used in the process of finding color formulas for prepress staff and be used as a sample of shades for customers and sales staff. This spot color manual helps the operator work faster and not waste time to find the color formula again, reduce the time to find new color formulas, and reduce the time to bring the color shade to customers. This helps the company to produce products on time and employees can manage their time to do other tasks. The results provide in a higher number of work and the pocket size color guide book can make employees who have little experience working with color. By relying on the information contained in the pocket size color guide book, and from the test the worker within the company showed that this spot color manual can be used to benefit all users.

Keywords:  Spot Color, Color Combination, Offset Printing In.


คู่มือผสมสีพิเศษสำหรับหมึกพิมพ์ออฟเซต | Spot Color Manual for Offset Printing Ink

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 764
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code