การบันทึกบัญชีภาษีซื้อ–ขาย ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป My Account

Last modified: February 28, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกบัญชีภาษีซื้อ–ขาย ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป My Account
Recording  for the Input-Output Taxes with My Account Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสโรชา  จักรคำ
Ms. Sarocha Chakkham
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กิตติศักดิ์  สรแพทย์
Mr. Kittisak Soraphat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

สโรชา จักรคำ. (2560). การบันทึกบัญชีภาษีซื้อ–ขาย ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป My Account. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ซี เอ็ม วี การบัญชีและภาษีอากร จำกัด ให้บริการทางการบัญชี   และบริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร   ให้บริการกรอกแบบภาษีและยื่นภาษี  บริการวางระบบบัญชี และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ขณะที่คณะผู้จัดทำปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่บริษัท คณะผู้จัดทำ  ได้รับมอบหมายให้คัดแยกเอกสารทางบัญชี  และจัดเก็บใบกำกับภาษีเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน  จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขายด้วยไมโครซอฟท์-เอ็กซ์เซล  และสรุปภาษีซื้อและภาษีขายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป My Account  ก่อนหน้านี้ผู้จัดทำยังไม่มีทักษะการทำงาน  ด้วยเหตุนี้งานจึงล่าช้าและใช้เวลามาก

โครงงานนี้ทำให้คณะผู้จัดทำได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป My Account และสามารถเพิ่มทักษะการทำงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป   คณะผู้จัดทำหวังว่าโครงงานนี้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญ: รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย, การบันทึก, ทักษะการทำงาน


Abstract

CMV Accounting and Taxation Company Limited is an accounting company, providing accounting services, tax advisory, tax filing and submitting service, account system setup consultation and other related services. While attending the internship under the cooperative program at the office, the author was assigned to classify accounting documents, arrange tax invoices for ease of use, summarize input-output taxes with Microsoft Excel, and record input-output taxes with My Account software. Previously, the author did not have performance skills, which caused delays and was time consuming.

During this project, the author had gained knowledge and understanding of recording for input-output taxes with My Account software, and could increase in performance skills, as well as having confidence in future careers. The author also hoped that this project would be beneficial to interested parties.

Keywords:  input-output tax report, recording, performance skills.


Recording  for the Input-Output Taxes with My Account Software

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 490
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code