สินค้าสำเร็จรูป

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สินค้าสำเร็จรูป
The Preparating for Monthly Finished Goods Balance Report
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวณัฐนันท์  คู่ครองทรัพย์, นางสาวสุดารัตน์   บุญครอง 
Ms. Natthanan  Kukrong, Ms. Sudarat  Boonkrong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กิตติศักดิ์ สรแพทย์
Mr. Kittisak  Sorapat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ณัฐนันท์ คู่ครองทรัพย์ และ สุดารัตน์ บุญครอง. (2560). สินค้าสำเร็จรูป. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เซนส์บิวตี้คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์คุณภาพสูง  ผลิตภัณฑ์สปาและเครื่องสำอางสมุนไพรชั้นนำ โรงงานได้รับการรับรอง GMP ใช้เฉพาะส่วนผสมสมุนไพรที่คัดสรรมาอย่างดีและทุกขั้นตอนการผลิตใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่  การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดและการวิจัยและพัฒนายังดำเนินการอย่างพิถีพิถันโดยนักวิทยาศาสตร์และเภสัชกรที่มีประสบการณ์  ขณะที่คณะผู้จัดทำปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่แผนกบัญชี  คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ บันทึกรายการขายสินค้า และซื้อวัตถุดิบด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส   จัดทำใบสำคัญจ่าย จัดทำรายงานสินค้าสำเร็จรูปประจำเดือน จัดเก็บเอกสารทางบัญชีให้สะดวกต่อการใช้งาน

โครงงานนี้ทำให้คณะผู้จัดทำได้รับความรู้  ความเข้าใจ และสามารถเพิ่มทักษะการทำงานซึ่งจะนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพในอนาคต  คณะผู้จัดทำหวังว่าโครงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ

คำสำคัญ: โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส   บันทึก  ทักษะการทำงาน


Abstract

             Sense Beauty Cosmetic (Thailand) Co., Ltd. is Thailand’s leading manufacturer and distributor of high quality virgin coconut oil, spa products and herbal cosmetics. The GMP certified factory only uses well-selected herbal ingredients and every manufacturing process is carried out utilizing innovative technologies and equipment. Stringent quality control and R&D were also meticulously performed by experienced scientists and pharmacists.  While attending the internship under the cooperative program at the accounting department, the team was assigned to record sales transactions and purchase raw materials transactions with Express accounting software, prepared monthly finished goods balance reports, and arranged accounting documents for ease of use.

               During this project, the team had gained knowledge, understanding and could increase in performance skills in order to apply them in future careers. The team also hoped that this project would be beneficial to interested parties.

Keywords:  sales transactions, record, performance skills.


สินค้าสำเร็จรูป | The Preparating for Monthly Finished Goods Balance Report

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 264
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code