เว็บไซต์คู่มือการใช้งานโปรแกรม TrueVWork สำหรับบริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด

Last modified: November 17, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เว็บไซต์คู่มือการใช้งานโปรแกรม TrueVWork สำหรับบริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด
TrueVWork Program Manual Website for Chue Chin Hua Company Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายจิตริน ไม่หวาดยุทธ
Mr. Jitarin Maiwadyut, 6105100006
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อรรณพ กางกั้น
Mr. Unnop Kangkan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

จิตริน ไม่หวาดยุทธ. (2563). เว็บไซต์คู่มือการใช้งานโปรแกรม TrueVWork สำหรับบริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Maiwadyut J.. (2020). TrueVWork program manual website for Chue Chin Hua Company Ltd,.. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้มาปฏิบัติงาน ที่ บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด พบว่ามีพนักงานจำนวนมากที่ยังไม่สามารถใช้งานโปรแกรม TrueVWork ได้อย่างถูกต้อง เวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดปัญหาต่างๆ การที่พนักงานจะทำการติดต่อมายังแผนกไอทีซัพพอร์ทเป็นไปได้ยากเนื่องจาก พนักงานไอทีซัพพอร์ทอาจไม่มีเวลาในการให้บริการ จากปัญหาดังกล่าวจึงได้พัฒนา เว็บไซต์คู่มือการใช้งานโปรแกรม TrueVWork บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด ด้วยโปรแกรม WordPress เพื่อเป็นช่องทางให้กับพนักงานภายในบริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด โดยภายในเว็บไซต์ประกอบไปด้วย คู่มือการใช้งานโปรแกรมเพื่อให้พนักงานภายในองค์กรได้เข้ามาศึกษาข้อมูลวิธีการใช้งานโปรแกรมได้ด้วยตนเอง

คำสำคัญ: คู่มือการใช้งาน, โปรแกรม, เว็บไซต์


Abstract

The cooperative student worked at Chue Chin Hua Co., Ltd. And found that many employees had a lack of basic knowledge of the TrueVWork program. When they have problems with their computers, it was difficult for employees to contact the IT support team because their staff might not have enough time to check on the problems for the employees. Due to the fact, the cooperative student developed a WordPress website as the TrueVWork program manual for the Chue Chin Hua Co., Ltd. So, individual employees could learn the manual on their own.

Keywords:  Manuals, Program, Website.


เว็บไซต์คู่มือการใช้งานโปรแกรม TrueVWork สำหรับบริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด | TrueVWork Program Manual Website for Chue Chin Hua Company Ltd,.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 179
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print