เว็บไซต์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม

Last modified: November 13, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เว็บไซต์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม
Data Science Knowledge Website of Provincial Electricity Authority Region 3, Central Region Nakhon Pathom Province
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวลลิตา เกิดสันเทียะ
Ms. Lalita Kerdsantia, 6105100008
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อรรณพ กางกั้น
Mr. Unnop Kangkan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ลลิตา เกิดสันเทียะ. (2563). เว็บไซต์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Kerdsantia L. (2020). Data science knowledge website of Provincial Electricity Authority Region 3, Central Region Nakhon Pathom Province. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง (จังหวัดนครปฐม) ได้พัฒนาเว็บไซต์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคกลาง (จังหวัดนครปฐม) ด้วยโปรแกรม Xampp WordPress เวอร์ชั่น 3.3.0 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำระบบเว็บไซต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อสร้างแหล่งศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล โดยเว็บไซต์​จะช่วยให้พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล และนำไปปรับใช้ในงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

คำสำคัญ: เครื่องคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์ข้อมูล, เว็บไซต์


Abstract

The cooperative education students worked at Provincial Electricity Authority District 3, Central Thailand (Nakhon Pathom), and developed a science data knowledge site of the Provincial Electricity Authority District 3, with Xampp and WordPress version. 3.3.0. The objectives were to create a system of science knowledge information on the website, to create a source for studying additional science knowledge information on the website, and to facilitate quick access to science information. The website will provide PEA employees with knowledge and understanding of science data and can be applied to work that is beneficial to the organization.

Keywords:  Computer, Data Science, Website.


เว็บไซต์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม | Data Science Knowledge Website of Provincial Electricity Authority Region 3, Central Region Nakhon Pathom Province

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม |Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 287
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print