ตามรอยพระพุทธบาท เนปาล อินเดีย อิ่มบุญ สุขใจ สไตล์ Gen B

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ตามรอยพระพุทธบาท เนปาล อินเดีย อิ่มบุญ สุขใจ สไตล์ Gen B
The Footsteps of Buddha in Nepal and India for Gen B cluster
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายชีวิน   ขอนจันทร์
Mr. Cheewin  Khonjan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภัทรภร  จิรมหาโภคา
Ms. Pattaraporn  Jiramahapoka
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง|Citation

ชีวิน  ขอนจันทร์. (2560). ตามรอยพระพุทธบาท เนปาล อินเดีย อิ่มบุญ สุขใจ สไตล์ Gen B. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Khonjan C. (2017). The footsteps of Buddha in Nepal and India for Gen B cluster. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนกลุ่ม Gen B เพื่อศึกษาปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม“ตามรอยพระพุทธบาท เนปาล อินเดีย อิ่มบุญ สุขใจ สไตล์ Gen B” และเพื่อให้ได้โปรแกรมตามรอยพระพุทธบาท เนปาล อินเดีย อิ่มบุญ สุขใจ สไตล์ Gen B ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนกลุ่ม Gen B กลุ่มลูกค้าของบริษัทมีหลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่ม Gen B มีอายุ 45-63ปี ปัจจุบันการทำตลาดกับกลุ่มGen B มีมากขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ มีกำลังซื้อ มีศักยภาพในการบริโภคสินค้าเพื่อใช้ชีวิตและการเที่ยวพักผ่อนหลังจากการทำงานอย่างมีความสุข บริษัททัวร์ส่วนใหญ่ทำการตลาดการท่องเที่ยวของคนกลุ่มGen B ข้อดีของกลุ่มGen B คือ หากรู้สึกดีประทับใจกับการบริการ ก็มีการใช้บริการซ้ำอย่างต่อเนื่องหรือบอกต่อผู้อื่นให้มาใช้บริการเพิ่มด้วย จึงได้จัดทำโครงงานตามรอยพระพุทธบาท เนปาล อินเดีย อิ่มบุญ สุขใจ สไตล์ Gen B ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนกลุ่ม Gen B ศึกษาปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมในโครงงาน

ประโยชน์จากการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนกลุ่ม Gen B ทำให้บริษัททัวร์ได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ยังทำให้นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านโปรแกรมทัวร์และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆและลูกค้าได้รับความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และการบริการที่ประทับใจ

คำสำคัญ: การท่องเที่ยว, พฤติกรรมการท่องเที่ยว, อินเดีย


Abstract

The objectives of this project were to study tourism behavior of Gen B tourists, to explore social and cultural factors, and to develop the program entitled “Following Buddha’s Footprint, Nepal, India with Full of Merit & Delight in Gen B Style.” There were various types of customers, especially Gen B customers, aged 45-63 years old. Marketing with Gen B has grows because Gen B has a large segmentation with high purchasing power in terms of product consumption for a lifestyle of relaxing travel after hard work. Most tour operators focus on Gen B tourists because this group tends to repurchase and deliver positive word-of-mouth to promote the product if impressed. Therefore, the project entitled “Following Buddha’s Footprint, Nepal, India with Full of Merit & Delight in Gen B Style,” was developed to study Gen B tourists’ behaviors and to study social and cultural factors in the project.

This project would be beneficial by studying Gen B tourists’ behaviors as the guidelines for tour operators to make a plan for improving and developing other tourist attractions. Besides, students can learn work operation regarding tour program and tourist attractions and customers will gain information about tourist attraction and impressive service.

Keywords:  Tourism, Tourist’s behavior, India.


ตามรอยพระพุทธบาท เนปาล อินเดีย อิ่มบุญ สุขใจ สไตล์ Gen B | The Footsteps of Buddha in Nepal and India for Gen B cluster

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 81
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code