โครงการ CSR โอบรักปันป่า ผาเก็บตะวัน เพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา : บริษัท ยิ้มละไมทัวร์ จำกัด

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
โครงการ CSR โอบรักปันป่า ผาเก็บตะวัน เพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา: บริษัท ยิ้มละไมทัวร์ จำกัด
CSR Project Kebtawan Cliff for tourism Case study : Yimlamai Tour & Travel
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว วราภรณ์   กล้าจริง, นางสาว มุกริน   คำทิพย์
Ms. Waraporn  Klajing, Ms. Mukkarin  Khumtip
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภัทรภร  จิรมหาโภคา
Ms. Pattaraporn  Jiramahapoka
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง|Citation

วราภรณ์  กล้าจริง และ มุกริน  คำทิพย์. (2560). โครงการ CSR โอบรักปันป่า ผาเก็บตะวัน เพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา : บริษัท ยิ้มละไมทัวร์ จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Klajing W. & Khumtip M. (2017). CSR project Kebtawan cliff for tourism case study: Yimlamai Tour & Travel. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรม CSR และนำมาปรับให้เข้ากับโปรแกรมท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นส่วนเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ บริษัท ยิ้มละไมทัวร์ จำกัด ในการจัดโปรแกรมนำเที่ยวที่มีกิจกรรม CSR  ดังกล่าว การศึกษาความสำคัญและรูปแบบกิจกรรม CSR เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงาน เพื่อเป็นส่วนในการตัดสินใจ และจัดโปรแกรมนำเที่ยว โครงการ CSR โอบรัก ปันป่า ผาเก็บตะวัน

จากการศึกษาข้างต้นผาเก็บตะวันมีการดำเนินกิจกรรมที่แตกต่างจากที่อื่น กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความต้องการให้โปรแกรมท่องเที่ยวมีกิจกรรมที่บุคลากรสามารถทำร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม โครงการนี้จะนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวที่มีความแปลกใหม่และยังมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้และเป็นแนวทางใหม่ให้แก่ บริษัท ยิ้มละไมทัวร์ จำกัด ในการคิดรูปแบบโปรแกรมนำเที่ยวที่มีกิจกรรม CSR ในโปรแกรมต่อไปอีกด้วย

คำสำคัญ: ผาเก็บตะวัน, Corporate Social Responsibility, การท่องเที่ยว


Abstract

This project aims to study the forms of CSR activities and adapt them to the tourism program. It is also a factor enhancing the efficiency of Yim Lamai Tour Co., Ltd. in organizing a tour program with such CSR activities. The study of the importance and the CSR activities is an important part of the operation. To be part of the decision and organized a tour programs “The project CSR of Oab Rak – Pun Pa – Pha Keb Tawan.”

From the above study, Pha Keb Tawan undertakes activities that are different from others. This group of tourists wants the tourism program to have activities that personnel can do together to benefit the participation of the whole society and environment. This program will offer a unique and useful travel program for society and the environment to needs of this group tourist. And is a new way for Yim Lamai Tour Co., Ltd. to create a tour program that has CSR activities in the program as well.

Keywords:  Pha Keb Tawan, Corporate Social Responsibility, Tourism.


โครงการ CSR โอบรักปันป่า ผาเก็บตะวัน เพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา: บริษัท ยิ้มละไมทัวร์ จำกัด|CSR Project Kebtawan Cliff For tourism Case study : Yimlamai Tour & Travel

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 430
Previous: ตะลุยแอฟริกาใต้ ดินแดนมหัศจรรย์
Next: ทรานส์ไซบีเรียน ขบวนรถไฟแห่งความฝันที่ยาวที่สุดในโลก
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code