Topics: -สาขาวิชาการจัดการระหว่างประเทศ

Business Administration-international Business Management

You are here:

ขั้นตอนและวิธีการจัดการกับการส่งออกอุปกรณ์แปรรูปครบวงจร

การเดินเอกสารและการตรวจปล่อยสินค้าขาออก

ขั้นตอนและเอกสารการนำเข้าสินค้าบริษัท คาสวา จำกัด

การจัดการเอกสารด้านการส่งออก กรณีศึกษาบริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด

การศึกษาเอกสารด้านการส่งออก บริษัท แซนต้า วิช จำกัด

รูปแบบและวิธีส่งเสริมการตลาดสินค้าจากวัตถุดิบนำเข้าบริษัท ปัณณภัทร ดิเวลอฟเม้นท์ จำกัด

ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารและการทำงานของแผนกจัดซื้อ บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด

การนำเข้าจากต่างประเทศ

ขั้นตอนการนำเข้าเครื่องจักรและขั้นตอนการจัดจำหน่ายลูกค้าภายในประเทศ

ขั้นตอนการทำเอกสารเพื่อการส่งออกสินค้าไปยังผู้นำเข้า

การนำเข้าฝาน้ำมันหล่อลื่น

เอกสารเพื่อการส่งออกแบบ Re-Export

คู่มือการใช้โปรแกรม Smart Freight ในการจัดทำเอกสารการส่งออก

คำศัพท์และขั้นตอนที่สำคัญในการทำงานด้านโลจิสติกส์

การค้นคว้าศึกษา การขยายตลาดส่งออกในประเทศมาเลเซียของบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด

การให้บริการลูกค้าด้านการส่งออก

การประสานงานขายต่างประเทศ

กระบวนการส่งออกข้าวหอมไปต่างประเทศ

In Vitro Meat from Laboratory to Market: Challenges and Opportunities

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสีสันของผู้หญิงวัยทำงานในเขตภาษีเจริญ