Topics: -สาขาวิชาการจัดการระหว่างประเทศ

Business Administration-international Business Management

You are here:

คู่มือการใช้โปรแกรม Smart Freight ในการจัดทำเอกสารการส่งออก

คำศัพท์และขั้นตอนที่สำคัญในการทำงานด้านโลจิสติกส์

การค้นคว้าศึกษา การขยายตลาดส่งออกในประเทศมาเลเซียของบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด

การให้บริการลูกค้าด้านการส่งออก

การประสานงานขายต่างประเทศ

กระบวนการส่งออกข้าวหอมไปต่างประเทศ

In Vitro Meat from Laboratory to Market: Challenges and Opportunities

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสีสันของผู้หญิงวัยทำงานในเขตภาษีเจริญ