การบันทึกค่าใช้จ่ายโดยใช้โปรแกรม Express Accounting

Last modified: March 19, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกค่าใช้จ่ายโดยใช้โปรแกรม Express Accounting
Book Keeping by using the Program Express Accounting
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวธันยพร นุชผดุง, นางสาวสุพรทิพย์ กองทรัพย์, นางสาวภัคทิรา ผิวเกลี้ยง
Miss Thanyaporn Nuchphadoong, Miss Suponthip Kongsap, Miss Paktira Pewkeling
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ  ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat  Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ธันยพร นุชผดุง ภัคทิรา ผิวเกลี้ยง และ สุพรทิพย์ กองทรัพย์. (2561). การบันทึกค่าใช้จ่ายโดยใช้โปรแกรม Express Accounting. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ทวีผล กรุ๊ป จากัด เป็นสำนักงานบัญชีและกฎหมาย ที่รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้บริการด้านการทำบัญชี ภาษีอากรและประกันสังคม ตลอดจนการจดทะเบียนนิติบุคคลต่างๆ ซึ่งโปรแกรมหลักที่องค์กรเลือกใช้ในการปฏิบัติงานในการบันทึกบัญชีต่างๆ เพื่อให้การเก็บข้อมูลของระบบมีประสิทธิภาพนั่นคือโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express
Accounting โดยคณะผู้จัดทำ ได้มองเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของโปรแกรมนี้จึงได้จัดทำการบันทึกค่าใช้จ่ายโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express Accounting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบันทึกบัญชีต่างๆและเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน วิธีการบันทึกบัญชีและกระบวนการต่างๆในการปฏิบัติงาน โดยวิธีและกระบวนการในการปฏิบัติงานทาให้ทราบถึงขั้นตอนของการได้รับเอกสารจากลูกค้า การจัดหมวดหมู่เอกสาร การแยกประเภทเอกสารต่างๆ
จนถึงการนำเอกสารมาบันทึกบัญชีในโปรแกรม ซึ่งการบันทึกบัญชีในแต่ละเดือนจะมีรายการต่างๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรายการซื้อ รายการขาย รายได้หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยรายการซื้อจะมีการซื้อเงินสด ซื้อเงินเชื่อ ใบลดหนี้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และรายการขายจะมีการขายเงินสด ขายเงินเชื่อ และรวมถึงการแสดงรายการในสมุดรายวันทั่วไป จึงทำให้คณะผู้จัดทา ได้รับความรู้และประโยชน์จากการปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจในเรื่องของการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express Accounting

คำสำคัญ: โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express Accounting , การบันทึกบัญชี, การปฏิบัติงาน


Abstract

Thaweephon Group Company Limited is an accounting and legal office that provides advice regarding bookkeeping services taxation and social security, as well as registration of various legal entities. The main program that the organization chose to use to record accounts is the “Express Accounting Software.” The authors saw the importance and benefits of this program and therefore recorded expenses using “Express Accounting Software” with the aim of studying accounting records and work procedures. The methods in the operation make them aware of the process of receiving documents from customers, categorizing documents and bringing documents to create accounts in the program. Recording of accounts for each month include various items, whether purchase item, sale item, income or expenses. The purchase transaction will have cash purchase, buy credits, credit notes or other expenses. Sales items consist of cash sales, credit sales, and include general journal entries. Therefore, the organizing team gained knowledge and benefits from the implementation of the Cooperative Project regarding the use of “Express Accounting Software.”

Keywords:  Express Accounting Software, Accounting Records, Operational Process.


การบันทึกค่าใช้จ่ายโดยใช้โปรแกรม Express Accounting / Book Keeping by using the Program Express Accounting

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 651
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code