การตรวจนับทรัพย์สิน การตั้งลูกหนี้ การตั้งเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน

Last modified: March 19, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การตรวจนับทรัพย์สิน การตั้งลูกหนี้ การตั้งเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน
Property Counting, Payment and Receivable with Navision Accounting  Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนพล ตันชนะประดิษฐ์, นางสาวนันท์นภัส อินเดช, นางสาววิศนี นัยวงศ์
Mr. Thanaphol Thanchanapradit, Miss Nannaphat Indech, Miss Wissanee Naiwong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ไขแสง ขุนพาสน์
Kaisang Kunpat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

ธนพล ตันชนะประดิษฐ์, นันท์นภัส อินเดช และวิศนี นัยวงศ์. (2558). การตรวจนับทรัพย์สิน การตั้งลูกหนี้ การตั้งเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลในระดับภูมิภาคเอเชีย บริษัทมีเชื้อเพลิงชีวมวลที่หลากหลาย เช่น กะลาปาล์ม ไม้สับ ขี้เลื่อย ขี้กบ เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง นโยบายของบริษัท คือ มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การบริหารที่เป็นเลิศ เน้นการบริหารหลังการขาย การจัดส่งที่ตรงเวลาและรวดเร็ว

คณะผู้จัดทำได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในแผนกบัญชีของบริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด จึงได้เห็นถึงความสำคัญของระบบบัญชีของบริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด โดยรายงานฉบับนี้มุ่งเน้นในเรื่องขั้นตอนการบันทึกบัญชีจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้าและรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า เนื่องจากการตัดจ่ายหนี้ และการรับชำระหนี้เป็นส่วนที่ทำให้บัญชีเจ้าหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าแสดงยอดคงเหลือที่ถูกต้องและการตรวจนับทรัพย์สินในสำนักงานใหญ่และในสาขาอื่น ซึ่งมีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (Navision) เป็นเครื่องมือช่วยในการบันทึกบัญชี เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลามากขึ้น

 คำสำคัญ: จ่ายชำระหนี้รับชำระหนี้, ทรัพย์สิน, โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Navision


Abstract

Asia Biomass Co. Ltd. is a well-known biomass fuel business for 60 years. Their products and services are the distribution of biomass from nature, such as palm kernel shell, wood pellet, wood shaving, sawdust, wood chip. Their policy is committed to developing renewable biomass fuels from agriculture waste, which supports income generation for the farmer and builds sustainably energy.

Therefore, the students were aware of the importance of the company and the accounting system for Asia Biomass Limited. This study focused on the process of accounting for payments to trade creditors – payment of accounts receivable. Due to amortization and payments made accounts receivable decrease and counting of assets in headquarters and subsidiaries. The use of accounting software packages (Navision) is a tool for recording. This process created efficiency and allowed for more time in other duties.

Keywords: Payment, Asset, Navision.


การตรวจนับทรัพย์สิน การตั้งลูกหนี้ การตั้งเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน / Property Counting, Payment and Receivable with Navision Accounting Software

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 820
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code