การออกแบบกราฟิกให้กับผลิตภัณฑ์อัศวิน

Last modified: November 11, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบกราฟิกให้กับผลิตภัณฑ์อัศวิน
Graphic Design For ADSAWIN Products
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายศุขเศรษฐ์ เจริญธนะจินดา
Mr.Sukhaset Charoentanajinda
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
Mr.Somkiat Sriphech
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
สื่อดิจิตอล
Digital Media
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

ศุขเศรษฐ์ เจริญธนะจินดา. (2562). การออกแบบกราฟิกให้กับผลิตภัณฑ์อัศวิน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การออกแบบกราฟิกให้กับผลิตภัณฑ์อัศวิน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและผลิตงานการฟิกเพื่อนําไปใช้บนสื่อสังคมออนไลน์ให้กับผลิตภัณฑ์อัศวินภายใต้สังกัดห้างหุ้นส่วนสามัญ แองเจิล ฟรุ๊ต ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตำแหน่งกราฟิกดีไซน์ โดยขั้นตอนการออกแบบสื่อกราฟิกดังนี้ 1.ประชุมงานก่อนออกแบบกราฟิก 2.หาแหล่งอ้างอิงการออกแบบกราฟิก 3.ออกแบบงานกราฟิก โดยผ่านโปรแกรมอะโดบี้ โฟโต้ชอป และ อะโดบี้ อิลลัสเตรเตอร์ 4.นำเสนอผลงานกราฟิกและแก้ไขตามที่พนักงานที่ปรึกษาแนะนำ
ผลจากการปฏิบัติงานนั้น ผลิตงานได้จำนวน 7 ชิ้น โดยผลิตงานที่มีความแตกต่างในการออกแบบ มีทั้งเน้นข้อความรายละเอียดผลิตภัณฑ์กับเน้นผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทำให้ได้ประโยชน์และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ในการออกแบบกราฟิกภาพนิ่ง ได้พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการใช้งานโปรแกรม อะโดบี้ โฟโต้ชอป และ อะโดบี้ อิลลัสเตรเตอร์ อย่างเป็นมืออาชีพ

คำสำคัญ : กราฟิก , การออกแบบ , เฟซบุ๊กแฟนเพจอัศวิน


Abstract

This co-operative education performance report was on graphic design for ADSAWIN products with a purpose to study and produce graphics to be used on social media under the Angel Fruit Ordinary Partnership. The organizer was assigned to work as a graphic designer. The processes of designing graphic media were: 1. Meeting pre-graphic design work; 2. Find Graphic Design Reference; 3. Graphic design with Adobe Photoshop and Adobe Illustrator programs; 4. Graphic presentation and editing as suggested by the consultant staff.
The Internship results produced 7 works that differ in design, and highlight text, product details and products. The work of cooperative education brought benefits and experience from actual practice in graphic design, developed the skills to work with others, and learned various techniques for using Adobe Photoshop and Adobe Illustrator professionally.

Keywords: Graphics, Design, Facebook Fanpage ADSAWIN


การออกแบบกราฟิกให้กับผลิตภัณฑ์อัศวิน | Graphic Design For ADSAWIN Products

Faculty of Communication Arts, Siam University, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 643
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code