วิธีการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

Last modified: March 18, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
วิธีการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
The Procedures of Preparing the Value Added Tax Reports with Express Accounting Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวศิริลักษณ์ ใจคง
Ms. Siriruk  Jaikong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กิตติศักดิ์  สรแพทย์
Mr. Kittisak  Sorapat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ศิริลักษณ์ ใจคง. (2560). วิธีการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท สำนักงานบัญชีและกฎหมาย เพื่อน จำกัด  มุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพให้แก่ธุรกิจในหลากหลายประเภทธุรกิจ โดยให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากรครบวงจร ทั้งบริการจัดทำบัญชี, จดทะเบียนธุรกิจ, ตรวจสอบบัญชี, ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร, บริการงานด้านประกันสังคม โดยทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่บริษัท สำนักงานบัญชีและกฎหมาย เพื่อน จำกัด   ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้คัดแยก และตรวจสอบเอกสารทางบัญชี  บันทึกรายการทางบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเอ็กเพรส   จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มประจำดือน กระทบยอดเงินฝากธนาคาร  ตรวจนับสินค้าคงเหลือ สรุปรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยโปรแกรมเอ็กซ์เซล

โครงงานนี้ทำให้ผู้จัดทำได้รับความรู้  ความเข้าใจ  และเพิ่มทักษะการทำงาน ซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้ในประกอบอาชีพในอนาคต   ผู้จัดทำหวังว่าโครงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: เอกสารทางบัญชี,  ทักษะการทำงาน,  ใบแจ้งยอดจากธนาคาร


Abstract

Friend Accountancy & Law Co. Ltd. has emphasized quality and service to clients, providing one-stop tax and accounting services for foreigners and locals, including accounting, business registration, audit, tax advisory, and payroll processing service by professional teams. While attending the internship under the cooperative program at Friend Accountancy and Law, the author was assigned to classify and check accounting documents, recognize business transactions with Express accounting software, prepare monthly Value Added Tax reports, reconcile bank statements, count inventories, summarize amount of withholding taxes with Microsoft Excel.

This project allowed the team to gain knowledge, understanding and increased performance skills, which would be applied to careers in the future. The author also hoped that this project would be beneficial to interested parties.

Keywords:  accounting documents, performance skills, bank statements.


วิธีการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป | The Procedures of Preparing the Value Added Tax Reports with Express Accounting Software  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 388
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code