การบันทึกบัญชีซื้อ-ขายโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี (Express Accounting)

Last modified: July 2, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกบัญชีซื้อ-ขายโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี (Express Accounting)
Trading Account Recording  by Accounting Software EXPRESS ACCOUNTING
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอัญมณี  จิตต์มะกล่ำ
Miss Aunyamanee Jitmaklam
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์
Mr. Itthisak  Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

อัญมณี  จิตต์มะกล่ำ. (2563). การบันทึกบัญชีซื้อ-ขายโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี (Express Accounting). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

                    บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งเป็นอันดับ 3 ของประเทศ   

จากการเข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม  ณ บริษัทมารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด ในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบัญชี โดยได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านตรวจทาน ใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย รวมทั้งปฏิบัติงานภายใต้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส (Express Accounting  ) เป็นโปรแกรมหลักที่องค์กรชั้นนำในประเทศใช้ในการจัดทำบัญชี คณะผู้จัดทำได้มองเห็นความสำคัญ จึงนำเสนอโครงงานสหกิจหัวข้อเรื่อง “การบันทึกบัญชีซื้อ-ขายโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี  (Express Accounting) ”

ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฎิบัติโครงงงานสหกิจครั้งนี้จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมดไปปรับใช้ในการทำงานในวิชาชีพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

คำสำคัญ: โปรแกรมสำเร็จรูป  Express Accounting, บัญชี, บริษัทมารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด


Abstract

                               Marine Gold Products Company Limited do business about Prawn production and exports are the number 3 in the country. 

The student participated in cooperative education project of Siam University, at Marine Gold Products Company Limited, as an assistant accountant and was assigned to perform duties to review work purchase-sales tax invoice, including working with Express Accounting Software (Express Accounting). It is the main accounting program used by leading organizations in the country. The organizers saw the importance and presented a cooperative project on the topic “Trading Account Recording by Accounting Software (Express Accounting). “

The author sincerely hopes that the implementation of this cooperative project and the experience gained will be adapted for professional work and will benefit those who further study.

Keywords:  Express Accounting Software, accounting, Marine Gold Products Company.


การบันทึกบัญชีซื้อ-ขายโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี (Express Accounting)| Trading Account Recording  by Accounting Software Express Accounting

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1516
Previous: ระบบบัญชีรายได้สำหรับกิจการสถาบันกวดวิชา กรณีศึกษา บริษัท โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จำกัด
Next: ขั้นตอนการบันทึกวงจรรายรับและรายจ่ายในโปรแกรมสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code