การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี CD Organizer

Last modified: February 3, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี CD Organizer
Using Accounting Software CD Organizer
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวณัฐพร ตันติมุกดาวงศ์ 6004300073, นางสาวรัชนีกร สารกิจ 6004300074, นางสาวธนัญญา กิ่งชา 6004300098
Miss Nattaporn Tantimookdawong, Miss Ratchaneekorn Sarakij, Miss Thananya Kingcha
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ  ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat  Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

ณัฐพร ตันติมุกดาวงศ์, ธนัญญา กิ่งชา และ รัชนีกร สารกิจ. (2562). การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี CD Organizer. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เอส.เค.เค.เอคเคาน์ติ้ง จํากัด รับทําบัญชี ภาษี ยื่นภาษีออนไลน์ วางแผนภาษี เพื่อให้ ได้ผลงานที่มีคุณภาพในการทําบัญชีตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุด ตามที่ผู้จัดทําได้ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่บริษัทเอส.เค.เค.แอคเคาน์ติ้ง จํากัด และ ได้รับมอบหมายให้ศึกษาเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเอกสารที่ใช้ในเรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลและขั้นตอนยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีซื้อและภาษีขาย ทําการรวบรวม ใบกํากับภาษี ตรวจสอบความถูกต้องของใบกํากับภาษี จากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ทําการส่งไว้เป็นสัดส่วนเพื่อให้การทํางานมีความถูกต้องและรวดเร็ว ลดความผิดพลาดจากการศึกษานี้ทําให้ ผู้จัดทํามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลและคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญ: โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี CD Organizer, รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย, ใบสำคัญรับ-ใบสำคัญจ่าย


Abstract

NT. Absolute Company Limited operates a business in providing accounting services and auditing accounting, financial planning and tax panning consultation, social security registration, VAT registration, and accepting company registration

The authors participated in cooperative activities at NT Absolute Co., Ltd. and were assigned to record input tax accounts, sales tax account, input tax report, sales tax report, receipt voucher, and payment voucher. At the beginning of the internship, it took quite a lot of time and frequent mistakes were made because the management team had no professional experience and lacked accounting software skills. Therefore, the team studied how to use the accounting software CD Organizer and create this project to increase program skills and increase efficiency in preparing input tax reports, sales tax report, receipt voucher, and payment voucher.

Keywords: Accounting Software CD Organizer, Input Tax Reports, Sales Tax Report/Receipt Voucher, Payment Voucher.


การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี CD Organizer | Using Accounting Software CD Organizer 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 598
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code