การรับรู้รายได้ และภาษีอากรสำหรับกิจการส่งออก

Last modified: July 15, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การรับรู้รายได้ และภาษีอากรสำหรับกิจการส่งออก
Revenue Recognition Accounting and Tax for Export Enterprise
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายนิติภูมิ   ทศพรทรงชัย
Mr. Nitipoom   Tospornsongchai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อิทธิศักดิ์  รัตนกิจยนต์ 
Mr. Itthisak  Rattanakityon    
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

นิติภูมิ  ทศพรทรงชัย. (2560). การรับรู้รายได้ และภาษีอากรสำหรับกิจการส่งออก. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้บริการด้านบัญชี และภาษีอากร อย่างครบวงจร ได้แก่ บริการจัดการด้านบัญชีบริการด้านภาษีอากรการประเมิน และคำนวณภาษีต่างๆ บริการตรวจสอบบัญชีภายใน เพื่อการบริหารบริการตรวจสอบบัญชี และการให้คำปรึกษาด้านการบริหารงาน ภาษีอากร โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ ซึ่งปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องอย่างเชื่อมั่นและวางใจ โดยได้การรับรองให้เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จากการเข้าปฏิบัติงานตามโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคาน ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ในครั้งนี้ ได้รับมอบหมายในตำแหน่งงานผู้ช่วยพนักงานบัญชี โดยได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานทางด้านการบัญชี เช่น การบันทึกบัญชีด้านการซื้อ-ขายสินค้างานทางด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม และการบันทึกรายได้จากการขายอัตราแลกเปลี่ยนเงิน เป็นต้น ผู้จัดทำได้ทราบถึงความสำคัญสำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรับรู้รายได้ทางบัญชีสำหรับกิจการส่งออก การรับรู้ผลกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และความแตกต่างการรับรู้รายได้ทางด้านบัญชีและภาษีอากร จึงนำมาศึกษาและนำเสนอภายใต้หัวข้อโครงงาน    สหกิจศึกษาภายใต้หัวข้อ “การรับรู้รายได้ทางบัญชีและภาษีอากรสำหรับกิจการส่งออก”

ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติโครงงานสหกิจครั้งนี้จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมดไปปรับใช้สำหรับการทำงานในวิชาชีพบัญชี และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

คำสำคัญ: การรับรู้รายได้, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, การรับรู้กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน


Abstract

AR Accounting Consultant Co. Ltd. is a company that provides accounting services with accounting standards, accounting advisory services, and taxation, according to the set standards and Law revenue code. Tax calculation and assessment, internal auditing for management, general auditing, taxation and management is advised by the experienced staffs and experts. All services provided by AR are in line with Thai law and regulations and reliable taxation guidelines. They are also authorized as a quality accounting company by The Department of Business Development.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned as an assistant accountant at AR Accounting Consultant Co. Ltd. The responsibilities included performing accounting tasks with duties of recording data and accounting items for purchase-sale transactions. I found that there were gaps on accounting of exporting enterprises, such as revenue recognition, changing exchange rates, input-output tax. Therefore, the project presentation under the topic “Revenue Recognition Accounting and Tax for Export Enterprise” was proposed.

From working as mentioned above, the trainees got real experience of working and learned how to work with others.

Keywords: Revenue Recognition, Department of Business Development, changing exchange rates.


การรับรู้รายได้ และภาษีอากรสำหรับกิจการส่งออก | Revenue Recognition Accounting and Tax for Export Enterprise

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1478
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code