ภาษีเงินได้นิติบุคคล

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
Corporate Income Tax
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายศุภชัย มณีทัพ
Mr. Suphachai Maneetupp
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ  ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat  Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/citation

ศุภชัย มณีทัพ. (2562). ภาษีเงินได้นิติบุคคล. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัทเอส.เค.เค.แอคเคาน์ติ้ง จำกัด เป็นบริษัทรับทำบัญชี ภาษี ยื่นภาษีออนไลน์ วางแผนภาษี เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพในการทำบัญชีตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุด ตามที่ผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่บริษัทเอส.เค.เค.แอคเคาน์ติ้ง จำกัด และได้รับมอบหมายให้ศึกษาเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเอกสารที่ใช้ในเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคและขั้นตอนยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีซื้อและภาษีขาย ทำการรวบรวมใบกำกับภาษี ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี จากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ทำการส่งไว้เป็นสัดส่วนเพื่อให้การทำงานมีความถูกต้องและรวดเร็ว ลดความผิดพลาดจากการศึกษานี้ทำให้ผู้จัดทำมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลและคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญ: ขั้นตอนยื่นแบบภาษี, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, เอกสาร


Abstract

SKK Accounting Co. Ltd. Is a business that provide services regarding accounting, tax, and online tax filing with a commitment to provide quality and accurate accounting work that meets customer needs and achieve maximum satisfaction. The author attended an internship, under the cooperative education project, at SKK Accounting Co. Ltd. and was assigned to study and work in corporate income tax. The objective of this project was to study the documents used in income tax and the procedure for filing corporate income tax forms in order to enhance work efficiency. The author studied data on input tax and sales tax, collected tax, collected tax invoices,  the accuracy of tax invoices from the purchase of various goods and services, and separating documents to be submitted in an accurate and fast manner and reduced errors.  From this study, the author gained valuable knowledge and understandings of corporate income tax and provide the advantages to related parties.

Keywords: Filing Procedures, Tax Forms, Corporate Income Tax, Documents.


 ภาษีเงินได้นิติบุคคล | Corporate Income Tax 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1892
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code