การบันทึกข้อมูลใบแนบและการยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านอินเทอร์เน็ต

Last modified: December 13, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกข้อมูลใบแนบและการยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านอินเทอร์เน็ต
Preparation of the Withholding Tax Attachments and Filing via Internet
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกัญชิศร โพธิจันทร์, นางสาวภัทรสุดา จิตรมา
Ms. Kanchisorn  Poetichan, Ms. Pattarasuda Jitma
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
นายชายศักดิ์  หลายรัตนกุล
Mr. Chaisak  Lairattanakul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

กัญชิศร โพธิจันทร์ และ ภัทรสุดา จิตรมา. (2560). การบันทึกข้อมูลใบแนบและการยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านอินเทอร์เน็ต . (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท บวรสินธ์ จำกัด  มุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพให้แก่ธุรกิจในหลากหลายประเภทธุรกิจ โดยให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากรครบวงจร ทั้งบริการจัดทำบัญชี, จดทะเบียนธุรกิจ, ตรวจสอบบัญชี, ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร, บริการงานด้านประกันสังคม   ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่บริษัท บวรสินธ์ จำกัด   คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้จัดทำใบแนบแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย   ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก  ณ ที่จ่ายทางอินเตอร์เน็ต  บันทึกรายการสมุดรายวันซื้อ – สมุดรายวันขาย  จัดทำรายงานภาษีซื้อ – รายงานภาษีขายลง ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้  ความเข้าใจ และทักษะการทำงาน  โดยทำการศึกษาประเภทของภาษีเงินได้  ขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายทางอินเทอร์เน็ต     โครงงานนี้ทำให้คณะผู้จัดทำได้รับความรู้  ความเข้าใจ  เพิ่มทักษะการทำงาน ซึ่งมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพในอนาคต   คณะผู้จัดทำหวังว่าโครงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย   รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส


Abstract

Borwornsin Co. Ltd. has emphasized quality and service to clients,  providing one-stop tax and accounting services,  accounting, business registration, audit, tax advisory, and payroll processing service. While attending the internship under the cooperative program at Borrwornsin,  the team  was assigned to prepare the withholding income tax attachments and to file via the internet, to record the sales  and purchased transactions, and to prepare the  input-output tax reports via the Express Accounting program.

This project was designed to increase the performance skills through studying the types of income taxes,  preparing of the withholding tax attachments and filing via the internet.  This project allowed the team to gain knowledge and understanding and could increase performance skills. This raised confidence for future careers. The team also hoped that this project would be useful to interested parties.

Keywords:  Withholding income tax, Input-Output tax report,  Express accounting software.


การบันทึกข้อมูลใบแนบและการยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านอินเทอร์เน็ต | Preparation of the Withholding Tax Attachments and Filing via Internet

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 284
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code