การบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยโปรแกรมบัญชี EASY ACC

Last modified: August 1, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยโปรแกรมบัญชี EASY ACC
Withholding Tax  with Accounting Software EASY ACC
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัฐชนน รัตนเวทิตา
Mr. NatchanonRattanawethita
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชายศักดิ์  หลายรัตนกุล
Mr. Chaisak Lairatanakul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/citation

ณัฐชนน รัตนเวทิตา. (2562)การบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยโปรแกรมบัญชี EASY  ACC. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัทธนเจริญ บัญชีและกฎหมาย จำกัดเป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านการทำบัญชี-ภาษีและการให้คำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีซึ่งต้องใช้ความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ในวิชาชีพ เพราะถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดจะกระทบถึงชื่อเสียงของบริษัทและความเชื่อถือของลูกค้า ซึ่งผู้จัดทำได้รับหมอบหมายงานให้บันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3และภ.ง.ด.53 ด้วยโปรแกรมบัญชี EASY ACCตามขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้องโดยที่ผู้จัดทำก่อนหน้านี้ไม่ได้มีความรู้ ทักษะการใช้โปรแกรมบัญชี EASY ACC มาก่อน

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในภาษีหัก ณ ที่จ่าย และเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมบัญชี EASY ACCโดยทำการศึกษาประเภทของเงินได้ อัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย วิธีการใช้โปรแกรมบัญชี EASY ACC จาการศึกษานี้ทำให้ผู้จัดทำมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายและทักษะการใช้โปรแกรมบัญชีซึ่งมีประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตและหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: แบบฟอร์มภาษีเงินได้, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, โปรแกรมบัญชี EASY ACC


Abstract

Thanacharoen Company Accounting and Legal Ltd. is a company thatprovides accounting-tax services and accounting-tax consulting which requires expertise and professional experience.If errors occur, it will affect the company’s name and customer trust.The organizer was assigned to the accounting department of withholding tax forIncome Tax Form 3 and Income Tax Form 53.The accounting softwareused was EASY ACC. The correct procedures and methods were not followed by the previous intern who did not have the knowledge or skillsto useEASY ACC Accounting Software.

This project was created to increase knowledgeand understanding of withholding taxes and increase skills in using the accounting softwareEASY ACCby studyingthe type of incomewithholding tax rate on how to use EASY ACC Accounting Software.From this study, the author gained more knowledge and understandingof withholding taxes and many skills in using the accounting software. This training will be useful for future application and the author hopes that this project will be useful to interested parties.

Keywords: Income Tax form, withholding tax, Easy Acc software.


การบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยโปรแกรมบัญชี EASY ACC | Withholding Tax  with Accounting Software EASY ACC

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 136