Tags: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560

เว็บไซต์บริหารจัดการการลาหยุดของพนักงาน

เว็บไซต์จัดการความรู้ของบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ระบบบริหารจัดการโอนย้ายทรัพย์สิน

ระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม

ระบบการสำรองข้อมูลและการกู้ข้อมูล

สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเด็ก เรื่อง “เด็กหาย”

การประยุกต์ใช้ Windows Server 2016 เพื่อการบริหารจัดการผู้ใช้และเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายบนสภาพแวดล้อมเสมือน

การพัฒนาเว็บไซต์แนะนำระบบการดำเนินงานของฝ่าย IT Support

ระบบคืน – ยืมอุปกรณ์สำนักงาน

ระบบการสนับสนุนการจัดการฐานความรู้

ระบบบริหารจัดการวัสดุ

การพัฒนาระบบจองคิวและการตกแต่งเว็บไซต์ธุรกิจแฟชั่น

ระบบบริหารจัดการห้องประชุม

ระบบจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์