Tags: ดร.ชลิศา รัตรสาร - Dr. Chalisa Rattarasarn

อาจารย์ประจำหลักสูตร (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) – B.B.A. (International Business Management)

ความพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากการค้าชายแดน ไทย – กัมพูชา กรณีศึกษา : จังหวัดสระแก้ว

กระบวนการส่งออกสินค้าทางเรือ ของบริษัท สีทอง 555 จำกัด

การนำเข้าและจัดส่งสินค้าของ บริษัท คอมโพเนนท์ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ปฏิบัติงานด้านการส่งออก บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

การทำมาตรฐาน ISO9001: 2015 เพื่อรองรับมาตรฐานการส่งออก

กระบวนการนำเข้าสินค้าและการให้บริการลูกค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.ที.พี เทคโนโลยี ซัพพลาย

การจัดทำเอกสารและการนำเข้าทางอากาศ

การคำนวณน้ำหนักสินค้าเพื่อควบคุมพื้นที่ระวาง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนการส่งออกสินค้าทางทะเล

การจัดการกับคำสั่งซื้อและเอกสารการขนส่งทางเรือ บริษัท เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จำกัด

การปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางอากาศของสายการบินเอมิเรตส์สกายคาร์โก้

ขั้นตอนการทำมาตรฐานแรงงานไทยเพื่อรองรับมาตรฐานการส่งออก

*Pending ลืมใส่ bookmarks เช็คสต๊อกสินค้านำเข้าส่งออก

*Pending ลืม bookmark ขั้นตอนการส่งออกของบริษัท ไซครอพ เเสตรป จํากัด

ขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้ออะไหล่และวัสดุเรือจากต่างประเทศของบริษัท หะรินต่อเรือ จำกัด

การนำเข้าเครื่องจักรของบริษัท ศิวกรจักรกล (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดทำเอกสารส่งออกอาหารสำเร็จรูป

การจัดทำเอกสารส่งออก

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าของเด็กเล่น

ขั้นตอนและวิธีการจัดการกับการส่งออกอุปกรณ์แปรรูปครบวงจร

การเดินเอกสารและการตรวจปล่อยสินค้าขาออก

ขั้นตอนและเอกสารการนำเข้าสินค้าบริษัท คาสวา จำกัด

การจัดการเอกสารด้านการส่งออก กรณีศึกษาบริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด

การศึกษาเอกสารด้านการส่งออก บริษัท แซนต้า วิช จำกัด

รูปแบบและวิธีส่งเสริมการตลาดสินค้าจากวัตถุดิบนำเข้าบริษัท ปัณณภัทร ดิเวลอฟเม้นท์ จำกัด