Tags: Academic Year 2021
เว็บเพจสมุดรายชื่อโทรศัพท์พนักงานวชิราวุธวิทยาลัย

ธนวรรษ โสวัตร. (2564). เว็บเพจสมุดรายชื่อโทรศัพท์พนักงานวชิราวุธวิทยาลัย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บไซต์จองที่นั่งงานจัดเลี้ยง พร้อมระบบจัดการ

พีรพัฒน์ มาพิทักษ์. (2564). เว็บไซต์จองที่นั่งงานจัดเลี้ยง พร้อมระบบจัดการ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน ijob ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ็น. กรุ๊ป 888

ภูวไนย อมรสิน. (2564). การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน ijob ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ็น. กรุ๊ป 888. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การประเมินความเสี่ยงในกระบวนการขัดชิ้นงานภายในบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ชุตินันท์ จันทร์โสภา. (2564). การประเมินความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม โดยแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การประเมินผลกิจกรรม Morning Talk ของพนักงานบริษัทซีวิล เอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

ธีรวุฒิ โสวรรณ์. (2564). การประเมินผลกิจกรรม Morning Talk ของพนักงานบริษัทซีวิล เอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การประเมินความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม โดยแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัย

ชุตินันท์ จันทร์โสภา. (2564). การประเมินความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม โดยแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของพนักงานคีบมูลฝอย: ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

โกสินทร์ แก่นอากาศ. (2564). การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของพนักงานคีบมูลฝอย: ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บไซต์ส่วนหน้าการใช้สิทธิกรมธรรม์ประกันภัยในโรงพยาบาล

จิรเมธ มี้เจริญ. (2564). เว็บไซต์ส่วนหน้าการใช้สิทธิกรมธรรม์ประกันภัยในโรงพยาบาล. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบริหารงานแจ้งซ่อมเครื่องจักร

ยุภาพร จำปามี และวันวิสาข์ เจนสิริแก้วปัญญา. (2564). ระบบบริหารงานแจ้งซ่อมเครื่องจักร. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บจัดสร้างอีเว้นท์และประกาศข่าวกิจกรรม

ณัฐพงษ์ บุตรหงส์ และพชร ฮัววานิช . (2564). เว็บจัดสร้างอีเว้นท์และประกาศข่าวกิจกรรม. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.