Tags: Information Technology

เว็บไซต์ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี บนเว็บไซต์

ระบบแจ้งปัญหางานให้กับพนักงานฝ่ายไอที

การพัฒนาระบบจองคิวและการตกแต่งเว็บไซต์ธุรกิจแฟชั่น

การออกแบบบอร์ดเกมส่งเสริมปลูกฝังการอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวน

การศึกษาพลาสติกเพื่อออกแบบหนังสือภาพประกอบสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการออกแบบ แบบฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาสำหรับผู้พิการทางการเห็น ระดับปฐมวัย มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

การออกแบบชุดสื่อประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก

โมชันกราฟิก เรื่อง หยุด! การค้าสัตว์ป่าออนไลน์

ระบบบริหารงานร้านขายของเล่น

ระบบจัดการและแสดงผลข้อมูลแพ็กเกจทัวร์

ระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาบริษัท อาร์ ไอเอส จำกัด

 ระบบบันทึกปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน

ระบบบริหารจัดการห้องประชุม

ระบบหลังบ้านวาไรตี้ ท็อปแวลู

ระบบบริหารงานร้านซ่อมคอมพิวเตอร์

ระบบบริหารจัดการฟิตเนส

ระบบบันทึกข้อมูลรถกระจายสินค้า

ระบบคำนวณเบี้ยเลี้ยง

A comparative study on the suitability of teleconferencing in hospital

Water and Electricity Conservation Animation

Device Information Management System

Enterprise Development Unit Online Website Booking

ระบบจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Backup and Recovery System