Topics: -สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

Business Administration-General Management

รูปแบบการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่น “วงใน” ในกรุงเทพมหานคร

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังเก็บอุปกรณ์บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด

การพัฒนาแบบฟอร์มเช็คราคาสินค้ากับซัพพลายเออร์ของ บริษัท ที.พี.ซี. (2000) อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

การพัฒนาแบบฟอร์มรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าของบริษัท เฉลิมไทย แมชชินเนอรี่ จำกัด

การพัฒนาสื่อการปฐมนิเทศของพนักงาน บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกเอกสารลูกค้าของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

คู่มือการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสต็อกสินค้าของ บริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกเอกสารลูกค้าของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

การเพิ่มประสิทธิภาพการเปิดบัญชีของธนาคารออมสินสาขาตลาดพลู

ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาโรคไม่ติดต่อตามแนวทางพุทธศาสนา

แบบจำลองสมการโครงสร้างเพื่อการทำนาย