พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้โซเชียลเพื่อส่งเสริมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจำกัด เบิร์ดบริการ ขนส่ง

Last modified: December 18, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้โซเชียลเพื่อส่งเสริมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจำกัด เบิร์ดบริการ ขนส่ง
Behavior and satisfaction with using social media to Promote the market of Bird Transport LP
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายนภนต์  สุวรรณไพ, นายวุฒิพงศ์    บุญอาจินต์
Mr.Napon  Suwanphai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.ดร. เบญจวรรณ บวรกุลภา
Assist. Professor Dr. Benjawan    Bawonkulpa
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

นภนต์ สุวรรณไพ และ วุฒิพงศ์ บุญอาจินต์. (2561). พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้โซเชียลเพื่อส่งเสริมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจำกัด เบิร์ดบริการ ขนส่ง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจการใช้โซเชียลเพื่อส่งเสริมการตลาดของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบิร์ดบริการ ขนส่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้โซเชียลของห้างหุ้นส่วนจำกัด เบิร์ดบริการขนส่งเพื่อเสนอแนะข้อมูลให้เกิดประโยชน์ในการล่นระยะเวลาขยายตลาดต่อไป โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บแบบสอบถามระบุจำนวน 30 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมากที่สุดพบว่าระยะเวลาใช้มากกว่า3-4ปีโดยใช้ต่อวันเป็นเวลา4-6ชม.โดยใช้สื่อโซเชียล คือ เฟซบุ๊กผ่านสมาร์ทโฟนและกิจกรรมคือเพื่อสื่อสารระหว่างกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์และความพึงพอใจการในการใช้ เฟซบุ๊ก และ ไลน์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับมาก

คำสำคัญ: พฤติกรรมและความพึงพอใจ, การส่งเสริมการตลาด, ห.จ.ก เบิร์ดบริการขนส่ง


Abstract

Education subject Behavior and satisfaction using social media to promote the marketing of Bird Transport Limited Partnership aims to study social behavior and satisfaction of the Partnership. Bird Transport provides suggestions for useful information in shortening the market expansion period. By using quantitative research Collected 30 sets of questionnaires. The statistics used in this research were average, percentage and standard deviation. The research found that The behavior of using social media the most found that the duration of use is more than 3-4 years, using per day for 4-6 hours, using social media, namely Facebook via smartphones and activities are In order to communicate with each other via social media and the satisfaction of using Facebook and LINE found that there is a high level of average.

Keywords: behavior and satisfaction, marketing promotion, Monk Bird transportation service.


พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้โซเชียลเพื่องเสริมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจำกัด เบิร์ดบริการ ขนส่ง | Behavior and satisfaction with using social media to Promote the market of Bird Transport LP

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 260
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code