การตัดสินใจเลือกใช้บริการเสริมของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางบินภายในประเทศ

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การตัดสินใจเลือกใช้บริการเสริมของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางบินภายในประเทศ
Decision Making for Additional Services of Thai Air Asia for Domestic Flights
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุพัตรา  คำภูษา, นางสาวนุสบา   อินธิเดช, นางสาวรัตนาพร  หล้าลุน
Miss Suphattra  Khamphusa, Miss Nudsaba  Intidet, Miss Ratanaporn Lhaloon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กฤป  จุระกะนิตย์
Mr. Krip  Jurakanit
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง/Citation

สุพัตรา  คำภูษา, นุสบา  อินธิเดช และรัตนาพร  หล้าลุน. (2560). การตัดสินใจเลือกใช้บริการเสริมของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางบินภายในประเทศ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Khamphusa S., Intidet N., Lhaloon R. (2017). Application for effective human resource management. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการเสริมของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางบินภายในประเทศ และเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข พัฒนาบริการเสริมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้โดยสารชาวไทย จำนวน400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ผู้โดยสารชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 21-30 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท ส่วนใหญ่เดินทาง 1-2 ครั้งต่อเดือน นิยมเดินทางในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เดินทางกับเพื่อน นิยมเลือกใช้บริการเสริมประเภทเพิ่มน้ำหนักสัมภาระเช็คอิน และส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยแอร์เอเชีย ในด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการเสริมของผู้โดยสาร พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นในระดับมากทุกด้าน ในด้านบริการอาหารบนเที่ยวบิน พบว่า ในเรื่องอาหารมีรสชาติอร่อย ถูกหลักอนามัย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.15 ด้านบริการเพิ่มน้ำหนักสัมภาระ พบว่า มีช่องทางเลือกซื้อน้ำหนักสัมภาระหลากหลายและสั่งซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้าได้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.31 ด้านบริการเลือกที่นั่งบนเที่ยวบิน พบว่า ในเรื่องมีความรู้สึกปลอดภัยในขณะเดินทางมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.25 และด้านบริการประกันภัยการเดินทาง พบว่า ในเรื่องการได้รับการคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.20

ผลการวิจัยเรื่องนี้ ทำให้สายการบินไทยแอร์เอเชียสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขและต่อยอดในเรื่อง การให้บริการเสริมของผู้โดยสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: บริการเสริม, ไทยแอร์เอเชีย


Abstract

The objectives of this study were: 1) to study the decision making of additional services of Thai Air Asia passengers for Domestic Flights; 2) to find solutions to problems of developing better performance of additional services. Questionnaires were used to collect data from 400 Thai passengers and the data was analyzed using frequency, percentage, mean, and standard deviations.

The results of the study showed that the majority of respondents were female, aged 21-30, occupation personal business / freelance, average monthly income between 15,001-25,000 Baht. Travel behaviors found that the frequency of travel was 1-2 times per month; popular travel on weekends; the main purpose was to travel; mostly traveling with friends; popular choice of additional services was checked baggage and most of them were not members of Credit Card Air Asia. The decision making to use additional services of passengers showed overall at high satisfaction levels for meal service on the flight showed that the meal was delicious; hygienic with the mean the highest at 4.15; checked baggage showed that channel your baggage weight range and Pre-order a baggage allowance with the mean the highest at 4.31; seat choice service on the flight showed that having a safety feel throughout the journey with the mean the highest at 4.25; and Travel Insurance Services for protection in case of accident or death with the mean the highest at 4.20.

The research results of the Thai Air Asia Airline research can be used as a guide for improvement and development of performance to additional services for passengers.

Keywords:  Additional service, Thai Air Asia.


การตัดสินใจเลือกใช้บริการเสริมของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางบินภายในประเทศ|Decision Making for Additional Services of Thai Air Asia for Domestic Flights

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 129
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code