ตะลุยแอฟริกาใต้ ดินแดนมหัศจรรย์

Last modified: August 18, 2022
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ตะลุยแอฟริกาใต้ ดินแดนมหัศจรรย์
Discover South Africa Wonderland
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกมลพรรณ  ศักดาเดช, นางสาวอรวรรณ  แสงโชติ
Miss Kamonphan Sakdadet, Miss Orawan Saengshot
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภัทรภร  จิรมหาโภคา
Ms. Pattaraporn Jiramahapoka 
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง/citation

กมลพรรณ  ศักดาเดช และ อรวรรณ  แสงโชติ. (2560). ตะลุยแอฟริกาใต้ ดินแดนมหัศจรรย์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Sakdadet K. & Saengshot O. (2017). Discover South Africa wonderland . (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ เป็นบริษัทจัดนำเที่ยวประเภทธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศ (Outbound) มีโปรแกรมท่องเที่ยวไปยังหลายเส้นทาง ซึ่งคณะผู้จัดทำได้พบว่าโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศแอฟริกาใต้มีน้อยมาก เมื่อเทียบกับโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศอื่นๆ คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวไปยังประเทศแอฟริกาใต้ เพื่อเพิ่มโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศแอฟริกาใต้ให้แก่สถานประกอบการ คณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ จึงพบว่าเมืองเคปทาวน์เป็นเมืองที่มีความน่าสนใจ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย จึงจัดทำเป็นโปรแกรมท่องเที่ยว เพื่อให้สถานประกอบการสามารถนำโปรแกรมการท่องเที่ยว “ตะลุยแอฟริกาใต้ ดินแดนมหัศจรรย์” ไปใช้ในการจำหน่ายและเพิ่มรายได้ให้กับสถานประกอบการ และเพิ่มจำนวนลูกค้ากลุ่มใหม่มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น หลังจากจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวเสร็จเรียบร้อย คณะผู้จัดทำได้นำโปรแกรมท่องเที่ยวให้พนักงานที่ปรึกษาแสดงความคิดเห็น โดยพนักงานพี่เลี้ยงให้ความคิดเห็นว่า “ทำออกมาได้ดี อ่านแล้วเข้าใจง่าย เนื้อหาชัดเจน โปรแกรมท่องเที่ยวเป็นเส้นทางที่น่าสนใจ เหมาะแก่ลูกค้าทุกเพศทุกวัย สามารถนำไปปรับใช้กับการขายทัวร์ของบริษัทได้”

คำสำคัญ: โปรแกรมท่องเที่ยว, แอฟริกาใต้, เคปทาวน์


Abstract

Gusto World Tour is an outbound travel agent that provides many different travel routes. The creators of this project found that there were very few travel routes to South Africa compared to travel rates to others countries, so, travel routes to South Africa was created in order to increase travel routes for the company. After researching the information, it was found that Cape Town was interesting and has various attractions. Thus, the program name “Discover South Africa… Wonderland” was created for sales to increase incomes for the company and to attract new market segmentation. The program was evaluated by the staff, and they identified that “Made out well read and understand, clear content. Tourist program is an interesting route, suitable for customers of all genders and ages. Can be applied to the company’s tour sales.”

Keywords:  Tour Program, South Africa, Cape Town.


ตะลุยแอฟริกาใต้ ดินแดนมหัศจรรย์ | Discover South Africa Wonderland

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 70
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code