การออกแบบกราฟิกในภาพนิ่งสำหรับเผยแพร่ในเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อ

Last modified: November 11, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบกราฟิกใน ภาพนิ่งสำหรับเผยแพร่ในเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อ
Graphic Design for Facebook Fanpage Named FOR
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัฐนันท์ ปัญจมณี
Mr.Nattanun Punjamanee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
Mr.Somkiat Sriphech
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
สื่อดิจิตอล
Digital Media
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

ณัฐนันท์ ปัญจมณี. (2562). การออกแบบกราฟิกในภาพนิ่งสำหรับเผยแพร่ในเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การออกแบบกราฟิกในภาพนิ่ง สำหรับเผยแพร่ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “เพื่อ” ให้กับ บริษัท เพชราวุธ เทคโนโลยี จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำงานกราฟิกและการออกแบบสื่อในภาพนิ่ง ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตำแหน่งกราฟิกดีไซน์ โดยการออกแบบสื่อในภาพนิ่ง เพื่อเผยแพร่ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ ขั้นตอนการออกแบบสื่อในรูปแบบภาพนิ่ง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1.ผู้จัดทำได้หัวข้อเนื้อหาจากทางบริษัท 2.ผู้จัดทำได้หาเรฟเฟอเร้นการออกแบบกราฟิก 3.ผู้จัดทำได้ออกแบบงานกราฟิก 4.ผู้จัดทำได้นำเสนองานออกแบบกราฟิกให้กับบริษัท 5.นำออกเผยแพร่ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ผลจากการปฏิบัติงานนั้น ทำให้ได้ประโยชน์และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ในการออกแบบกราฟิกในภาพนิ่ง อีกทั้งผลงานยังได้นำไปเผยแพร่ทางสื่อเฟซบุ๊ก ได้พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการใช้งานโปรแกรม อะโดบี้ โฟโต้ชอป และ อะโดบี้ อิลลัสเตรเตอร์ อย่างเป็นมืออาชีพ

คำสำคัญ: กราฟิก , การออกแบบ , เฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อ


Abstract

This co-operative education performance report on graphic design in still images for publishing on Bejaravudh Technologys Co.,Ltd.’s Facebook fan page, “FOR,” aimed to study graphic work processes and media design for still images. The organizer was assigned to work in a graphic design position, and design media to post on Facebook fan page. The process of designing graphic media were: 1. The organizer created the content for the company; 2. The organizers found a graphics design effect; 3. The organizer designed work; 4. The organizer presented graphics design work to the company; 5. Posted on the Facebook fan page
Results from the internship resulted in many benefits and experience from actual operations in graphics design. In addition, the work has also been published via Facebook media. The organizer developed the skills to work with others and learned various techiques for using Adobe Photoshop and Adobe Illustrator in a professional manner.

Keywords: Graphics, Design, Facebook fanpage FOR


  การออกแบบกราฟิกใน ภาพนิ่งสำหรับเผยแพร่ในเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อ  | Graphic Design for Facebook Fanpage Named FOR

Faculty of Communication Arts, Siam University, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2316
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code