รายการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการออกแบบโมชั่นกราฟิกสำหรับเผยแพร่ในยูทูปชาแนลช่องเพื่อวีเอส

Last modified: November 17, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
รายการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการออกแบบโมชั่นกราฟิกสำหรับเผยแพร่ในยูทูป ชาแนล ช่องเพื่อวีเอส
Motions Graphic for VS Youtube Channel
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสุวัฒน์ เกตุมอญ
Mr.Suwat Ketmon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
Mr.Somkiat Sriphech
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
สื่อดิจิตอล
Digital Media
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

สุวัฒน์ เกตุมอญ. (2562). การออกแบบโมชั่นกราฟิก สำหรับเผยแพร่ใน ยูทูป ชาแนล ช่องเพื่อวีเอส. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การออกแบบโมชั่นกราฟิกเพื่อเผยแพร่ทางสื่อยูทูป ชาแนล ช่องเพื่อวีเอส ให้กับ บริษัท เพชราวุธ เทคโนโลยี จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบโมชั่นกราฟิกให้กับทาง บริษัท เพชราวุธ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งประกอบไปด้วยการทำงานด้านการผลิตสื่อที่เป็นโมชั่นในการให้ข้อมูล ผู้จัดทำได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานตำแหน่งโมชั่นกราฟิก โดยการออกแบบและผลิตงานโมชั่นกราฟิก เพื่อเผยแพร่ทางยูทูป ชาแนล ช่องเพื่อวีเอส ขั้นตอนการออกแบบงานโมชั่นกราฟิก มีดังนี้ 1. ผู้จัดทำได้รับเรื่องและหัวข้อให้การผลิตสื่อโมชั่นจากทางบริษัท 2. ผู้จัดทำได้นำข้อมูลที่ทางบริษัทมีมาจัดแจงเป็นหมวดหมู่ต่างๆ 3. ผู้จัดทำได้ออกแบบและผลิตงานโมชั่นกราฟิก 4. ผู้จัดทำได้นำผลงานเสนอต่อทางบริษัทในการตรวจทานและแก้ไข 5. นำผลงานที่ผู้จัดทำได้ผลิตไปเผยแพร่ทางยูทูป ชาแนล ช่องเพื่อวีเอส
ผลจากการปฏิบัติงานนั้น ทำให้ได้ประโยชน์และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ในการออกแบบโมชั่นกราฟิกภาพเคลื่อนไหว อีกทั้งผลงานยังได้นำไปเผยแพร่ทางสื่อยูทูป ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงานได้พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆจากรุ่นพี่ที่ทำงานประจำ ในการใช้งานโปรแกรม อะโดบี้ โฟโต้ชอป, อะโดบี้ อิลลัสเตรเตอร์, อะโดบี้ อาฟเตอร์เอฟเฟกต์ และ อะโดบี้ พรีเมียร์ โปร อย่างเป็นมืออาชีพ

คำสำคัญ: โมชั่นกราฟิก , การออกแบบ , ยูทูป ชาแนล ช่องเพื่อวีเอส


Abstract

This co-operative education performance report on motion graphic design for distribution via VS YouTube Channel, aimed to design motion graphics for Bejaravudh Technology Co.,Ltd, which consisted of working in the production of media as a means of providing information. The organizer was assigned to work in a motion graphics position. Responsibilities included design and production motion graphics to be published on VS YouTube Channel. The process of designing the motion graphics included: 1. The organizer received the subject matter and the topic for the production of motion media from the company; 2. The organizer brought the information and the company had to categorize it into different categories; 3. The worker organized, designed and produced motion graphics; 4. The organizer presented the results to the company for review and editing; 5. Bring the final work to publish on VS YouTube Channel.
Results from the internship resulted in many benefits and experience from actual work in motion graphic design and animation. In addition, the work was published on YouTube. The author learned to solve immediate problems in the workplace, improve skills in teamwork, and learned techniques from seniors who regularly used Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects and Adobe Premier Pro in a professional manner.

Keywords: Motion Graphics, Design, VS Youtube Chanel, Bejaravudh Technology


  รายการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการออกแบบโมชั่นกราฟิก สำหรับเผยแพร่ใน ยูทูป ชาแนล ช่องเพื่อวีเอส  | Motions Graphic for VS Youtube Channel

Faculty of Communication Arts, Siam University, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 222
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code