บันทึกรายการซื้อ-ขายในโปรแกรมสำเร็จรูป Express Accounting และการนำส่งงบการเงินทางอินเตอร์เน็ต e-Filing

Last modified: February 21, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
บันทึกรายการซื้อ-ขายในโปรแกรมสำเร็จรูป Express Accounting  และการนำส่งงบการเงินทางอินเตอร์เน็ต e-Filing
The Recording Business Transactions with the Express Accounting Software and DBD e-Filling
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกนกพร ยั่งยืนนาน, นายญาโณทัย พวงมาลัย, นางสาววรรักษ์ ติวศิริโชค
Miss Kanokporn Yangyuennan, Mr. Yanothai Phoungmalai, Miss Worarak Tuisirichok
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กิตติศักดิ์ สรแพทย์
Mr. Kittisak  Sorapat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

กนกพร ยั่งยืนนาน, ญาโณทัย พวงมาลัย และ วรรักษ์ ติวศิริโช. (2560). บันทึกรายการซื้อ-ขายในโปรแกรมสำเร็จรูป Express Accounting และการนำส่งงบการเงินทางอินเตอร์เน็ต e-Filing. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

สำนักงานอุทัยการบัญชี ให้บริการจัดการด้านบัญชี  การเงิน และภาษีอากร จัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรรับรอง  จัดทำงบการเงินประจำเดือนและประจำปี   บริการยื่นเอกสารต่อกรมสรรพากรและสำนักงานประกันสังคม   ขณะที่คณะผู้จัดทำปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สำนักงานอุทัยการบัญชี   คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้จัดเก็บเอกสารทางบัญชีให้สะดวกต่อการใช้งาน  บันทึกรายการทางธุรกิจด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส   ยื่นงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิคส์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลครึ่งปี และเต็มปี (ภ.ง.ด. 51 และ ภ.ง.ด. 50)

โครงงานนี้ทำให้คณะผู้จัดทำได้รับความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการบันทึกรายการทางธุรกิจด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสและการยื่นงบการเงินทางอินเตอร์เน็ต  และสามารถเพิ่มทักษะการทำงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

คำสำคัญ: โปรแกรมบบัญชีเอ็กซ์เพรส, รายการทางธุรกิจ, เอกสารทางบัญชี


Abstract

U-Thai accounting office is an accounting firm that offers financial, tax and accounting management services.  For bookkeeping, they use an accounting software package that the Revenue department has accepted, filing services to submit to the Revenue department and Social Security office.  While attending the internship under the cooperative program at the U-Thai accounting office, the team was assigned to arrange the accounting documents for ease of use, record the business transactions with the Express accounting software, DBD e-Filling, prepare and file the half-year corporate income tax return (P.N.D.51), and year of end year corporate income tax return (P.N.D.50).

This project helped the team gain knowledge, understanding for the recording for business transactions with the Express accounting software and DBD e-Filling, and could increase in performance skills that would be beneficial in future careers.

Keywords:  express accounting software, business transactions, accounting documents.


บันทึกรายการซื้อ-ขายในโปรแกรมสำเร็จรูป Express Accounting และการนำส่งงบการเงินทางอินเตอร์เน็ต e-Filing | The Recording Business Transactions with the Express Accounting Software and DBD e-Filling

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 448
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code