กระบวนการขายของบริษัท ไทยสกายชัตเตอร์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

Last modified: January 26, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
กระบวนการขายของบริษัท ไทยสกายชัตเตอร์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
Sales process of Thai Sky Shutter and Construction Company Limited
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนพัตธร  รอไกรเพชร  5704300112, นางสาวทัศนีย์ อ่อนตา  5714300012
Miss Napatthom Rorkaripesd 5704300112, Miss Tassanee Aonta 5714300015
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. เบญจาวรรณ  บวรกุลภา
Assit. Prof. Dr. Benjawan Bowonkulpa
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

นพัตธร รอไกรเพชร และ ทัศนีย์ อ่อนตา. (2561). กระบวนการขายของบริษัท ไทยสกายชัตเตอร์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด . (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัทไทยสกาย ชัตเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่จัดทำเกี่ยวกับประตูม้วนทุกชนิด ระบบอัตโนมัติ ระบบมือดึง และระบบรอกโซ่ ติดตั้ง โดยช่างที่ชำนาญและมีมาตรฐานสูงประกอบกิจการการจำหน่ายและติดตั้งประตูม้วนทุกชนิด เช่น ภายใน บ้าน โรงรถ เชิงพาณิชย์ โรงงาน ห้างสรรพสินค้า ออฟฟิศ เป็นต้น วัตถุประสงค์ 1.เพื่อมุ่งศึกษาการปฏิบัติงานด้านบริการของกระบวนการขายของบริษัท  ไทยสกาย ชัดเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ การปฏิบัติงานด้านบริการอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปขั้นตอนในการกระบวนการขายได้  7 ข้อดังนี้ 1. หาลูกค้า 2. ติดต่อลูกค้า 3.นำเสนอสินค้า 4. ตกลงราคา 5. รับคำสั่งซื้อ 6. ยืนยันคำสั่งซื้อ 7. ปฏิบัติงานตามที่ลูกค้าสั่งข้อเสนอแนะ ควรเริ่มทำโครงงานในระหว่างที่ฝึกงานเพื่อสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะช่วยทำให้โครงงานเสร็จสมบูรณ์ตามเวลาที่กำหนด

ความสำคัญ :  กระบวนการขาย


Abstract

THAI SKY Shutter & Construction Company Limited is a company that produces automatic, manual and chain hoist rolling Shutters. They are professionally installed by technicians with high standards, they also are in knowledgeable and can install shutters for all types of buildings and businesses, for example indoor, house, shop, factory, mall, office etc. The cooperative education students were assigned to a salesinan helper tasked with the duty of visiting the customers in many locations. To represent the company well, you must write down the measurements of doors sizes,
and installation instructions. Once complete, preparation of the price was made to show the customer for a final decision. The authors learned how to impress the consumer and understand the processed of work in real situations and learn necessary skills for future work.

Keywords: Thai Sky Shutter, automatic shutter, manual shutter.


กระบวนการขายของบริษัท ไทยสกายชัตเตอร์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด Sales process of Thai Sky Shutter And Construction Company Limited

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 144
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code