การบันทึกบัญชีที่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค

Last modified: March 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกบัญชีที่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค
The Recording of Project’s Expenses of the Regional Disbursement Division on GFMIS Web Online
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวศรุตา  สุพรรณ, นางสาวอินทิรา  แทนแจ็ดริ้ว
Ms. Saruta Suphan, Ms. Intira Taenjedriw
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กิตติศักดิ์ สรแพทย์
Mr. Kittisak  Sorapat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ศรุตา สุพรรณ และ อินทิรา แทนแจ็ดริ้ว. (2560). การบันทึกบัญชีที่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการจัดหา การจัดเก็บ การควบคุม การแจกจ่าย การระบายหรือการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ขณะที่คณะผู้จัดทำปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่กองการเงินและบัญชี  กรมชลประทาน สามเสน   คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารการ    ใช้จ่ายของโครงการต่างๆ ตามแผนปีงบประมาณ 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค กองทุนจัดรูปที่ดิน  โดยตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของสรุปรายงานการรับเงิน-จ่ายเงินแต่ละโครงการ และบันทึกค่าใช้จ่ายของโครงการในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลกทรอนิกส์ (GFMIS  Web  Online)

โครงนี้งานทำให้คณะผู้จัดทำได้รับความรู้และความเข้าใจ และทักษะการทำงานเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพในอนาคต  และหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: เอกสารที่เกี่ยวข้อง โครงการ GFMIS Web Online


Abstract

 

The Royal Irrigation Department, the Ministry of Agriculture and Cooperatives,  is responsible for implementation of activities aimed at achieving, collecting, storing, controlling, distributing, draining, or allocating water for agricultural, energy, household consumption, or industrial purposes under irrigation laws and other related laws. While attending the internship under the cooperative program at the Finance and Accounting division, the Royal Irrigation Department Samsen, the team was assigned to be responsible for reviewing the receipts and personnel and operation payments summary report of various projects according to the plan fiscal year 2018 of the Regional Disbursement division of the Land Consolidation Fund, through reviewed all relevant documents of each project’s the receipt – payment summary reports and recorded project’s expenses on  GFMIS web online.

This project could increase knowledge and understanding, and performance skills,     as well as having confidence in future careers. The team also hoped that this project would be beneficial to interested parties.

Keywords:  relevant documents, project, GFMIS web online.


  The Recording of Project’s Expenses of the Regional Disbursement Division on GFMIS Web Online

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 309
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code