Tags: บริหารธุรกิจ 2558

กระบวนการด้านรายจ่ายของโรงพยาบาลพญาไท 2 โดยโปรแกรมออราเคิล

ระบบบัญชีกิจการขายสินค้าและบริการ

ขั้นตอนการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายของกิจการซื้อมาขายไป

ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51)

ระบบวงจรบัญชีซื้อและจ่ายชำระหนี้ในโปรแกรมสำเร็จรูป Express Accounting

การบันทึกรายงานสินค้าคงเหลือ

บันทึกบัญชีเฉลี่ยภาษีซื้อ

การตรวจนับทรัพย์สิน การตั้งลูกหนี้ การตั้งเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน

ขั้นตอนการจัดทำใบวางบิล

การเปลี่ยนแปลงวิธียื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 และการเปลี่ยนแปลงการบันทึกข้อมูลเพื่องาน ภ.ง.ด. 1ก

การบันทึกซื้อและขายในโปรแกรม Express

ทดสอบความรู้เบื้องต้นทางบัญชีของพนักงาน บริษัท อาร์ เอส เค ออดิท จำกัด

การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านอินเตอร์เน็ต

วงจรรายจ่าย

ระบบการเก็บเงินลูกหนี้

การบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจ

การบันทึกบัญชีขาย-บัญชีซื้อโดยใช้โปรแกรมบัญชี Express Accounting

การบริหารลูกหนี้

กระบวนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม