Tags: ปีการศึกษา 2563
การออกแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง กรณีศึกษา ห้างเทอร์มินอล 21

ชื่อเรื่อง – Title: การออกแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง กรณีศึกษา ห้างเทอร์มินอล 21 Fire Sprinkler Head Design Case Study of Therminal 21 ชื่อผู้เขียน – Author: ศราวุธ ถนัดอักษร, สาธิต เฟื่องสินธุ์ Sarawoot Thanadaksorn, Sathit Fauengsin อาจารย์ที่ปรึกษา – Advisor: ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย Dr. Chanchai Wiroonritichai ชื่อปริญญา – Degree: วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) – B. Eng. (Mechanical Engineering) ภาควิชา/สาขาวิชา – Major: วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

การคำนวณภาระการทำความเย็นสำหรับห้องบดและผสมอาหารสัตว์ โครงการ พีซีจี เว็ท แพลน

การคำนวณภาระการทำความเย็นสำหรับห้องบดและผสมอาหารสัตว์ โครงการ พีซีจี เว็ท แพลน|Cooling Load Calculation for Crush and Mixing Room PCG WET PLANT PROJECT

การออกแบบเพื่อลดต้นทุนและวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยของฐานรองรับปั๊มน้ำประปา

การออกแบบเพื่อลดต้นทุนและวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยของฐานรองรับปั๊มน้ำประปา|Design and Cost Reduction and Analysis of Safety for Support Pump

การวิเคราะห์ความเค้นและค่าความปลอดภัยของจุดยึดด้านล่างของ กระบอกไฮดรอลิกส์

ชื่อเรื่อง – Title: การวิเคราะห์ความเค้นและค่าความปลอดภัยของจุดยึดด้านล่างของ กระบอกไฮดรอลิกส์ Stress Analysis and Factor of Safety Analysis of Anchorage Under Hydraulic Cylinder ชื่อผู้เขียน – Author: ลักษิกา อู่สุวรรณ Laksika Usuwan – อาจารย์ที่ปรึกษา – Advisor: ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย Dr. Chanchai Wiroonritichai ชื่อปริญญา – Degree: วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) – B. Eng. (Mechanical Engineering) ภาควิชา/สาขาวิชา – Major: วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) คณะวิชา – Faculty:

การเลือกขนาดเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มเพื่อระบายน้ำ กรณีศึกษา โรงงาน เอสซอม

การเลือกขนาดเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มเพื่อระบายน้ำ กรณีศึกษา โรงงาน เอสซอม|Submersible Pump Selection – Case Study: Essom Factory

*Pending บรรณานุกรมไม่ถูกต้อง ระบบบริหารงานหัวหินฮิลล์รีสอร์ท

มงคล ดิษยบุตร, อารักษ์ วัฒถากุล และอดิสรณ์ น้อยลือนาม. (2563). ระบบบริหารงานหัวหินฮิลล์รีสอร์ท. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบระบบไฟฟ้าและแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ

สุวิทย์ วิชาอ่อน และกิตติธัช สาสนะ. (2563). การออกแบบระบบไฟฟ้าและแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

สุริยะ เที่ยงแท้, เจษฎา ภักดี. (2563). การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

อรรถพล จันยอย และภาสกร สีดา. (2563). การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบและติดตั้งลิฟท์ขนส่งโรงงานอุตสาหกรรม

ธันยธร  เสภู่. (2563). การออกแบบและติดตั้งลิฟท์ขนส่งโรงงานอุตสาหกรรม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและการคำนวณค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กถึงขนาดกลางของการไฟฟ้านครหลวง

ธนพัฒน์ สาน้ำอ่าง. (2563). การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและการคำนวณค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กถึงขนาดกลางของการไฟฟ้านครหลวง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การตรวจสอบพิจารณาและติดตั้งระบบการระบายน้ำฝนกรณีศึกษาโครงการบ้านคุณวีรวัฒน์

คมสันต์ โตอินทร์, อรรถพล สว่างอารมณ์ และอิสเรศ พุ่มเปีย. (2563). การตรวจสอบพิจารณาและติดตั้งระบบการระบายน้ำฝนกรณีศึกษาโครงการบ้านคุณวีรวัฒน์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แบบออนกริด 30 kW ณ ซีเจซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาหนองประดู่

พิชิต ยิ่งเรงเริง และภูริญ  เงาเพ็ชร. (2563). การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แบบออนกริด 30 kW ณ ซีเจซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาหนองประดู่. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การสร้างและทดสอบเครื่องทำความดันลบแบบพกพา

ธนาธร สุดสังข์ และวุฒินันท์  เวียงอินทร์. (2563). การสร้างและทดสอบเครื่องทำความดันลบแบบพกพา  (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาสร้างผิวหนังและหลอดเลือดเทียมโดยใช้ซิลิโคนสำหรับฝึกทักษะการปฏิบัติงานพยาบาล

ศักดิ์ระพี หวังล้อมกลาง และ นิติภูมิ ครอบเพ็ชร. (2563). การพัฒนาสร้างผิวหนังและหลอดเลือดเทียมโดยใช้ซิลิโคนสำหรับฝึกทักษะการปฏิบัติงานพยาบาล. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

มาตรฐานงานก่อสร้างระบบจำหน่าย

ชื่อโครงงาน: Project Title: มาตรฐานงานก่อสร้างระบบจำหน่าย Construction Standards for Distribution Systems ชื่อนักศึกษา: Author: นายเนติธร บัวรอด, นายสมรรถชัย  เขียวดารา      Mr. Netithorn Buarod, Mr. Samattachai Khiewdara อาจารย์ที่ปรึกษา: Advisor: อาจารย์สุทธิเกียรติ ชลลาภ Mr. Suthikeart Chollalarp ระดับการศึกษา: Degree: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering ภาควิชา: Major: วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering คณะ: Faculty: วิศวกรรมศาสตร์ Engineering ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา: Semester / Academic year: 3/2563

การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ร้าน Golden Place สาขาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพชรบุรี)

ณัฐนนท์ เรือนแก้ว, วีรพล ชูชอบ และจิรวิทย์ โพธิ์ไพจิตร. (2563). การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ร้าน Golden Place สาขาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพชรบุรี). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องเย็บสันหนังสือของมูลเลอร์ มาร์ตินี่

นุห ภู่เงิน และเพ็ญพร พรมโนภาส. (2563). การซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องเย็บสันหนังสือของมูลเลอร์ มาร์ตินี่. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับทางหลวงชนบทกรณีศึกษา ถนนพระราม 5 – นครอินทร์

ภาณุพงษ์ เริงพจน์. (2563). การซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับทางหลวงชนบทกรณีศึกษา ถนนพระราม 5 – นครอินทร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและการปักเสาไฟฟ้าแผนกก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามพราน

ปภาณ หนูเชื้อเวียง. (2563). การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและการปักเสาไฟฟ้าแผนกก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามพราน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำงานของตู้เอ็มดีบีก่อนการส่งออก

ธนัตถ์ นิลมณี. (2563). การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำงานของตู้เอ็มดีบีก่อนการส่งออก. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.