Tags: Academic Year 2020

ความท้าทายในการสอนออนไลน์ของระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาครูโรงเรียนรุ่งอรุณ

ความพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากการค้าชายแดน ไทย – กัมพูชา กรณีศึกษา : จังหวัดสระแก้ว

โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีเชิงพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย

Using Tmall Mall as an Example to Analyze Brand Marketing Strategies of E-commerce Enterprises

The research about the Correlation Between Human Resource Capital and Organizational Performance: the Intermediary Effect of Structural Capital and Relational Capital

Research on The Development Strategy of Daimler Group’s Car Rental Business in China

การศึกษาผลการวัดประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า

ต้นแบบระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นกึ่งอัตโนมัติ

การออกแบบและสร้างเครื่องประจุแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วด้วยการหยอดเหรียญควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

การออกแบบและสร้างชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์สามเฟสด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

การศึกษาความชุก ความไวต่อยาต้านจุลชีพ และคุณลักษณะระดับโมเลกุลของยีนที่มีพันธุกรรม sequence type (ST) ชนิด ST239 ในเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลิน ที่แยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาบาลตากสิน

Validation of a headspace gas chromatography-flame ionization detector (HS GC-FID) method for determination of terpinen-4-ol in volatile oil from Zingiber montanum rhizome

Optimal levofloxacin dosing regimens in critically ill patients with acute kidney injury receiving continuous renal replacement therapy

การออกแบบระบบให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และ การเข้ารหัสของข้อมูลด้วยเทคนิค Secure Socket Layer ของบริษัท คราทอส จำกัด

Consumer Demand in Digital Marketing and Sustainable Business Development

Are Career Commitment, Career and Job Satisfaction the Problems Nigeria Bank Employees Face?

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวรี่ (Delivery)

เว็บไซต์คู่มือการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัท คราทอส จำกัด

การวิเคราะห์โครงการชำระเงินค่าโดยสารโดยไม่ใช้เงินสดขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

Prevalence and Antibiogram Profiles of Staphylococcus Aureus Isolates from Patients at Taksin Hospital, Bangkok, Thailand (January 2019 – May 2020)

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับต่อราคาบัตรชมภาพยนตร์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์: กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

การออกแบบและปรับปรุงหน้าจอระบบติดตามรถขนส่ง

Problems and Countermeasures of Cost Budget Management of Construction Project

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการตรวจสอบอาคารในมุมมองของเจ้าของอาคาร