Tags: Business Administration 2015

แนวทางการปฏิบัติงานระหว่างก่อสร้างในระบบ SAP ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม

แนวทางการตรวจสอบบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้าเครื่องจักร

การตรวจสอบรายได้และค่าใช้จ่ายธุรกิจส่งออก

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปสำหรับผู้ประกอบการ RDSMEs กรมสรรพากร

การยื่นงบการเงินทางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing)

กระบวนการจัดทำบัญชี บริษัท จตุรัตน์ แอคเคาท์ ติ้งแอนด์ แทกซ์ จำกัด

การตรวจสอบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

วงจรเจ้าหนี้

เทคนิคการตรวจนับสินทรัพย์ถาวร

ขั้นตอนการบันทึกบัญชีจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า–รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า

การจัดทำใบแจ้งหนี้ (INVOICE) เพื่อเรียกเก็บจากลูกค้าค่าโฆษณาโทรทัศน์

การจัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย

การบันทึกข้อมูลรายได้ด้วยโปรแกรม SYmainRMS

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

การบันทึกบัญชีซื้อ – ขายในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

กระบวนงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

สินค้าคงเหลือ

การตั้งลูกหนี้ ในโปรแกรมทางบัญชี

ขั้นตอนการบันทึกบัญชีการปรับปรุงใบกำกับภาษีขาย – ใบลดหนี้

การหักภาษี ณ ที่จ่าย และการคำนวณอัตราค่าคอมมิชชั่น